Høringssvar fra Oppvekstavdelingen i Skien kommune

Høringssvar fra Skien kommune om endringer i opplæringsloven og friskoleloven.

Dato: 27.06.2016

Svartype: Med merknad

Høringsprosess i Oppvekstavdelingen i Skien kommune:

 • 20.april: Høringsnotat og høringsbrev sendt fra Kunnskapsdepartementet til Oppvekstsjefen i Skien kommune
 • 22.april: Høringsnotat presentert for prosjektgruppa i Læringsmiljøprosjektet (Prosjektgruppa: Fagsjef barnehage og skole, tre rektorer, leder for PPT og rådgiver i Oppvekstavdelingen.)  
 • 11.mai: Prosjektgruppa drøfter og kommer med innspill til høringsuttalelser fra Oppvekstavdelingen i Skien kommune
 • 13.mai: Innspill fra møtet 11.mai tas med inn i et drøftingsmøte internt i administrasjonene i Oppvekstavdelingen
 • 19.mai: Forslag til høringssvar presenteres i rektormøte med muligheter for innspill
 • 9.juni: Forslag til høringssvar presenteres i HOOP
 • 30.juni: Høringsuttalelser fra Oppvekstavdelingen i Skien kommune er avgitt digitalt

 

Disposisjon

 1. Vi velger å svare på denne høringen gjennom å først kommentere helheten i det som ligger som endringsforslag skissert i høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet.
 2. Deretter kommenterer vi konkrete endringer foreslått i opplæringslovens kapittel 9A. Hovedvekten av disse høringssvarene vil handle om følgende forslag:
 • ny aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt dersom det er ansatte som krenker elever (§9a-4)
 • ny håndhevingsordning ved brudd på aktivitetsplikten (§9a-5)
 • hjemmel for pålegg om tiltak ved brudd på aktivitetsplikten (§9a-5)
 • hjemmel for tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av pålegg ved brudd på aktivitetsplikten (§9a-11)
 • ny plikt for skolen til å informere elever og foreldre om reglementet i kapitlet om skolemiljø (§9a-7)

 

Vi har ingen kommentarer til endringer i friskoleloven.

 

Generelle høringsuttalelser:

 

 • Oppvekstavdelingen i Skien kommune støtter opp om at det skal være nulltoleranse mot krenkelser i elevenes skolemiljø og kravet om antimobbearbeid i skolene.
 • Vi støtter også tiltak som styrker de voksnes kompetanse i arbeidet for et trygt psykososialt miljø i barnehager og skoler.

 

 • Oppvekstavdelingen i Skien kommune mener at gjeldene lovverk er godt og ivaretar elevenes rett til et godt skolemiljø dersom lovens intensjon og regelverket følges. Gjennom fylkesmannens tilsynsordning har Skien kommune utviklet nye og skjerpede rutiner og prosedyrer for å etterleve og håndterere nåværende intensjoner i Opplæringslovens kapittel §9A. Vi mener at denne skjerpingen har vært til elevenes beste. Det har vært stor innsats fra skoleeier og rektorer for å skape tolkningsfellesskap, skjerpe oppmerksomheten, aktivere varslingsplikt, handlingsplikt, bedre formell saksbehandling og samtidig utvikle kompetanse hos alle våre ansatte slik at vi kan praktisere nulltoleranse, drive godt og aktivt antimobbearbeid og sette inn tiltak som gir god effekt både for den enkelte elev og for hele skolemiljøet på kort og lang forebyggende sikt.

 

 • Vi stiller spørsmålstegn ved om de nye forslagene til lovendringer i opplæringsloven vil være til det beste for det enkelte barnet. Uklare nye begreper og vage formuleringer som gir grunnlag for en stor variasjon av tolkninger, mener vi vil skape usikkerhet hos lærere, skoleeiere, rektorer, elever og foresatte.

 

 • Vi mener at forslag om nye begreper som «trygt skolemiljø» og «aktivitetsplikt» er for vage og også vanskeligere å forholde seg til for rettslig. Endringene som foreslås i opplæringsloven er skrevet for i dag – for nåtiden – men skal eventuelt prøves i retten om 10-20 år dersom saker kommer opp i rettsvesenet. Det at skoler etter foreslåtte endringer i regelverket ikke skal fatte enkeltvedtak som er konkrete og etter vår mening lettere å forholde seg til (jf. Forvaltningsloven §2 og Arkivloven §9), tror vi kan skape generelt mer usikkerhet rundt ansvar og utøvelse av regelverket.

 

 • På bakgrunn av våre erfaringer med blant annet en bedre og skjerpet håndheving av gjeldene lovverk, mener vi at det viktigste virkemiddelet for en målrettet og kunnskapsbasert innsats for et godt læringsmiljø, vil være å oppgradere fylkesmannens tilsynsvirksomhet i stedet for å opprette en ny «håndhevingsmyndighet».

 

 • Vi stiller spørsmål ved om forslag til lovendringer vil føre til mindre byråkrati og bedre rettsvern. Her blir det eventuelt flere instanser å forholde seg til, mens dokumentasjonskravet opprettholdes. I dagens regelverk, ved at skolene fatter enkeltvedtak på om retten til et godt psykososialt miljø er oppfylt etter henstilling/varsling fra foresatte, elever eller ansatte, kommer det tydelig fram for elever og foresatte - og det kommuniseres fra rektor - at dersom de ikke er fornøyde med hva skolen gjør har de mulighet for å klage på skolens vedtak og tiltak til fylkesmannen. Ved gjeldene regelverk for forvaltning er også skoleeier forpliktet til å følge opp og overvåke skolenes arbeid med Oppll. §9a. Dette gjøres blant annet ved at skoleeier får fortløpende innsyn i alle enkeltvedtak fattet etter Opplæringslovens kapittel §9a. Skien kommune har også opprettet et «Beredskapsteam mot mobbing» for å sikre elevers og foresattes rettsvern og eventuelt avhjelpe i fastlåse «krisesaker». Summen av dette mener vi gir et godt rettsvern for elever og foresatte. De nye lovendringene skissert i høringsnotatet mener vi kan gi et svakere rettsvern ved at avstanden mellom skolen/de som har såkalt «aktivitetsplikt» og håndhevingsmyndigheten er et ekstra byråkratisk ledd og medføre mindre nærhet mellom utøver og kontrollorgan enn det som er nå. (I noen tilfeller vil også den geografiske avstanden være betraktelig, noe som kan by på utfordringer med hensyn til møter og undersøkelser.)

 

 • Generelt mener også Oppvekstavdelingen i Skien kommune at noen av de nye lovendringene og begrunnelsene for dem skissert i høringsnotatet vitner om mistillit til skoler og skoleeieres intensjoner og håndtering av gjeldene kapittel 9a i Opplæringsloven. De aller fleste elevene i skolene våre er fornøyde med skolemiljøet og det jobbes kontinuerlig for å skape et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø på den enkelte skole. De nye lovforslagene utfordrer også tolkninger og føringer for den enkelte skoles arbeid med generell del, sosiale fagplaner, dannelsesperspektiv og helhetstenkning opp mot foreldre- og individperspektivet. En god skole er ikke det samme som en problemfri skole.

 

Lovforslag og høringsuttalelser

Høringsuttalelse til

9A-1: Vi støtter at virkeområdet for kapittel §9A (med unntak av §9A-9 og §9A-10) også omfatter leksehjelpordningen og SFO.

9A-2: Når det gjelder forslag til endring i §9A-2 og ordlyden «trygt og godt» skolemiljø, mener vi gjeldene lovverk med «rett til et godt fysisk og psykososialt miljø» (§9A-1 i gjeldene lovverk) er bedre og ivaretar elevenes rett. Hva er trygt og hva er godt? Har jeg det godt dersom jeg er lei meg for noe? Noen er redde når lyset slås av i rommet og noen føler seg utrygge og blir lei seg av uforutsigbar og/eller litt voldsom lek. Andre blir lei seg ved å ikke få stå i mål eller bli sentret til ved fotballspilling i friminuttene på skolen. Vil eleven da oppleve at han eller hun har det godt på skolen? «Trygt» og «godt» er vage begreper med et stort utvalg av tolkninger.

Skien kommune støtter at skoler skal følge med på den enkelte elev, de ekstra sårbare spesielt og alle andre. Vi støtter også at det skal være nulltoleranse for krenkelser av alle slag og at de ansatte ved skolene skal gripe inn, undersøke og sette i gang tiltak dersom en elev ikke har et skolemiljø som i helhet fremmer helse, trivsel og læring, men vi mener at endringsforslaget som ligger her ikke bør erstatte §9A-3 gjeldene lovverk.

9A-4: Vi mener handlingsplikt er et bedre ord enn aktivitetsplikt. Bakgrunnen for dette er det vi skriver i høringsuttalelse til §9A-2 over og i kulepunkt 4 under generelle høringsuttalelser.

9A-5: Vi mener at gjeldene lovverk er godt dersom det håndheves etter intensjonene. Skien kommune mener at fylkesmannens tilsynsordning bør oppgraderes i stedet for å opprette en håndhevingsmyndighet på fylkesnivå.

Opprettelser av «Beredskapsteam mot mobbing» utenfor den enkelte skole kan ivareta elever og foresattes muligheter for et sikkerhetsnett. Her vil også kortere saksbehandlingstid være brukerorientert. Et beredskapsteam med politisk vedtatte fullmakter, høy skolefaglig og barnefaglig kompetanse og løsningsorientert fokus basert på dialog med de involverte, vil etter vår mening kunne være det sikkerhetsnettet departementet beskriver som et av kriteriene for å sikre at elever og foreldre får riktig og rask hjelp ved behov.

Med dette som utgangspunkt velger vi ikke å kommentere mer om ny håndhevingsordning ved brudd på aktivitetsplikten (§9a-5) eller hjemmel for pålegg om tiltak ved brudd på aktivitetsplikten (§9a-5), siden vi generelt mener at håndhevingsmyndigheten ikke skal opprettes slik det er beskrevet i høringsnotatet og i forslag til lovendringer.

9A-7: Språklige endringer og innhold støttes.

9A-11: Skien kommune mener at mulkt ikke er et godt virkemiddel i dette tilfelle. Med fylkesmannens tilsynsordning og pålegg til skoleeiere om å eventuelt rette opp og justere håndheving av gjeldene lovverk, mener vi at dette er alvorlig og tydelig nok til at endringer skjer. Igjen vil en oppgradering av fylkesmannens tilsynsordning kunne være med på å sikre skoleeieres og skolers arbeid for å oppfylle gjeldene lovverks intensjoner. Fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet bør også innebære veiledning av kommunene.

Videreføring av Læringsmiljøprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet, der skoler/skoleeiere med svake læringsmiljø-resultater på elevundersøkelsen over tid får kompetanseheving og veiledning, vil også etter vår mening være et viktigere, mer langsiktig og bedre tiltak for elevers skolemiljø enn «et ris bak speilet» i form av mulkt.

Med bakgrunn i dette velger vi derfor heller ikke å kommentere eller komme med innspill til regler og størrelser når det gjelder foreslåtte økonomiske sanksjoner.

 

Oppvekstavdelingen i Skien kommune