Høringssvar fra Klæbu kommune

Dato: 01.08.2016

Svartype: Med merknad

Vurdering

Hovedintensjonen med lovendringene oppfattes som positive jfr. referansene til NOU «Å høre til».

Klæbu kommune støtter punktene i KS sitt høringssvar.

 

Supplerende innspill for Klæbu kommune

Klæbu skolene har etter noen år med tilvenning- og bruk av enkeltvedtak som handlingstiltak,fått innarbeidet gode- og tilfredstillende rutiner. Det skal her tilføyes at arbeidsomfanget på dette området er i stadig utvikling og viser en tydelig økende trend både i forhold til antall og kompleksitet.

Dept. sitt forslag om å fjerne regel om skolens plikt til å fatte enkeltvedtak og erstatte den med en utvidet handlingsplikt, gir samlet sett grunnlag for mer bekymring enn lettelse, - slik det antakelig har vært tiltenkt. Selv om handlingsplikten trekkes frem som en mer aktiv og hurtigagerende løsning for den- eller de elever og foresatte det vedrører, oppleves det ikke som om skolens dokumentasjonsoppgave og plikt blir redusert. Om elev/foresatte anker handlingstiltak inn til såkalte «håndhevingsmyndigheten» (Fylkesmannen), vil det uansett bli avkrevd dokumentasjon for handlingstiltakene, samtidig som Fylkesmannens vedtak aktiverer Forvaltningsloven på dette nivå.

Klæbu kommune ønsker å poengtere viktigheten av oppfølging av både handling- og vedtakssystemet. Ikke kun den ene delen. Om Dept. har en oppfatning av at handlingstiltak blir forsinket i prosess frem mot forfatning av enkeltvedtak, er det ikke en virkelighet som skolene i kommunen kjenner seg igjen i. Nødvendig handling blir iverksatt også selv om det ennå ikke foreligger noe enkeltvedtak.

Forslag om varslingsplikt til skoleeier er en selvfølge, og slik det fungerer i dag i alvorlige saker.