Høringssvar fra Fylkesmannen i Finnmark

Høringssvar fra Fylkesmannen i Finnmark

Dato: 19.07.2016

Svartype: Med merknad

Fylkesmannen i Finnmark viser til høringsbrev datert 20.april 2016.

Fylkesmannen i Finnmark støtter departementets mål om å forenkle regelverket og styrke håndhevingen av dette.

1.Generelt om forslaget til endringer i opplæringsloven

  • FM Finnmark registrerer at loven er skrevet på nynorsk. For å imøtekomme intensjonen med loven om blant annet styrke elevenes rettsikkerhet og legge til rette for bedre etterlevelse av loven, vil vi foreslå at loven også blir vedtatt på bokmål. Dette fordi vi i Finnmark har mange elever med samisk bakgrunn, og som er fritatt nynorsk. Flere foreldre i Finnmark behersker ikke nynorsk på grunn av sin samiske språkbakgrunn.
  • FM Finnmark ønsker at det i loven også sikrer at mobber/krenker har et godt skolemiljø og blir ivaretatt på lik linje med de som blir mobbet/krenket

 

2. Retten til et trygt og godt skolemiljø- § 9 A-2

 

 

  • FM Finnmark foretrekker at rekkefølgen på trygt og godt endres, der hovedvekten ligger på godt.
  • FM Finnmark finner formuleringen skolemiljø dekkende for både psykososialt- og fysisk skolemiljø.
  • FM finner det tilfredsstillende at det kommer frem i lovforslaget at personalets undersøkelsesplikt også gjelder når mobbing/ krenkelser skjer utenfor skolen.
  • FM Finnmark forventer sentrale føringer i forbindelse med dokumentasjonsplikten til skolene, slik at det ikke vil være tvil om hva som skal dokumenteres. 

 

3. Systemrettet arbeid § 9 A-3

 

 

  • FM ønsker at ordet internkontroll nevnes i lovteksten

 

4. Informasjonsplikt og rett til å uttale seg § 9 A-6

 

 

  • FM Finnmark ønsker at det skal komme frem i lovforslaget at det i informasjonsplikten ligger en aktiv og kontinuerlig handling