Høringssvar fra For kommunane Flå, Nes, Ål, Hol, Hemsedal

Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven (nytt kapittel om skolemiljø)

Dato: 01.08.2016

Svartype: Med merknad

Vi støtter

  • ny aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt dersom det er ansatte som krenker elever
  • ny håndhevingsordning ved brudd på aktivitetsplikten
  • hjemmel for pålegg om retting og pålegg om tiltak ved brudd på aktivitetsplikten

Innspill til § 9 A-8 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg

Departementet ser det som viktig å sikre at både elever og foreldre får informasjon om rettighetene i kapitlet om skolemiljø og særlig om håndhevingsordningen. Det er videre sagt i Høringsnotatet side 62 at "skolene må tilpasse både form, innhold, tidspunkt og frekvens på informasjonen etter formålet".

Enkeltvedtak har vært med på å sikre rettighetene til elevene. Går vi bort fra retten til å få utformet enkeltvedtak, blir informasjonsflyten ut til brukerne enda viktigere.

En del av denne informasjonen bør kunne være lik og gjelde alle skoler i landet. 

Vi mener det bør utarbeides informasjonsmateriell som kan distribueres til skoler, foreldre og foresatte. Dette bør være sendt ut før lovendringen blir iverksatt. Det vil sikre at et minimum av viktig informasjon kommer ut.

  • Vi støtter ny plikt for skolen til å informere elever og foreldre om reglene i kapitlet om skolemiljø §9 A-8, men at Direktoratet medvirker med informasjonsmateriell.

Innspill til § 9 A-11 Tvangsmulkt

Det er nevnt i Høringsnotatet s 21 "Skoleeier må sørge for at skolen selv har, alternativt kan hente inn, tilstrekkelig kompetanse til å løse de situasjoner som oppstår."

Det er også nevnt at skolen på ulike måter, skal bidra til å stanse krenkelser utenfor skolen som påvirker skolemiljøet. Det gjelder krenkelser på fritid.

Saker kan være omfattende og krevende med mange instanser inne. Skolen er ikke den eneste aktøren. Når og i hvilke tilfeller skal så bruken av mulkt brukes?

I stedet for å innføre et nytt tidkrevende tiltak i form av mulkt, bør det jobbes mer konstruktivt. 

Vi mener blant annet at kunnskapsoverføring som vedrører dette viktige temaet bør bli mer tilgjengelig for alle kommuner. Det være seg bykommuner, kommuner i bygder, avsidesliggende- og bynære kommuner.

Det er ressurskrevende for kommuner i distriktet å holde seg oppdatert på forskningsfeltet, følge interessante kurs og foredrag. Med teknologien vi har i dag, bør dette være mulig. Vi oppfordrer aktuelle instanser til å finne nye veier til å nå ut til alle kommuner og skoler med kunnskap.

Buskerud har hatt Mobbeombud, noe som har vært et svært godt tilbud. Ordningen kunne med fordel vært tilgjengelig i alle landets fylker.

Det er for lite innovativt å bruke mulkt for å fremme positiv utvikling.

  • Vi støtter ikke lovforslaget om tvangsmulkt § 9 A-11.