Høringssvar fra Vest-Agder fylkeskommune

Høringssvar nytt kap. om skolemiljø

Dato: 08.06.2016

Svartype: Med merknad

Vest-Agder fylkeskommune har nulltoleranse for mobbing, og arbeider aktivt for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkende atferd ved våre skoler. Kunnskapsdepartementets forslag til nytt kapitel om skolemiljø i opplæringsloven vil bidra til å fremme dette arbeidet. Forslaget tydeliggjør skoleeiers og skolenes ansvar og skjerper kravet om at tiltak skal ha effekt. Vest-Agder fylkeskommune slutter segtil forslaget, slik det foreligger i høringsnotatet.