Høringssvar fra Oppland fylkeskommune

Høringssvar - nytt kapittel om skolemiljø

Dato: 07.07.2016

Svartype: Med merknad

Videregående opplæring

 

 

Vår ref.:           201606114-15                                                                                                                                   LILLEHAMMER, 27. juni 2016

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

Høringssvar - Nytt kapittel om skolemiljø.

 

Oppland fylkeskommune (OFK) ønsker å komme med følgende innspill til

departementets forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven i nytt kapittel om skolemiljø.

 

Gjennom et grundig høringssvar NOUen "Å høre til", har OFK svart opp en del av det som kommer i denne høringen. OFK mener det er bra det kommer presiseringer og oppfølging av Djupedalsutvalgets anbefalinger.

OFK stiller seg i utgangspunktet positive til de foreslåtte endringene, men ønsker å fremme følgende momenter som ekstra viktige:

 

  1. Plikt til å fatte enkeltvedtak, avsnitt 4.3.1

OFK er enige om at elevens rettsikkerhet må ha høyeste prioritet, slik at eleven har en klar klagerett på skolens tiltak eller mangel på tiltak. Vi tror at dette kan bli godt nok i varetatt gjennom dokumentasjonskravet og en direkte klageadgang til håndhevingsorganet. Vi mener at en lovfesting av

dokumentasjonskravet og direkte adgang til håndhevingsorganet er en forutsetting for

å fjerne kravet om enkeltvedtak.

Samtidig vil vi problematisere utfordringene ved å fjerne kravet om enkeltvedtak, da vi mener dette er mindre juridisk forpliktende og kan svekke elevens rettssikkerhet.

 

Vi ber derfor departementet om å være enda tydeligere i kravet på dokumentasjon og klageadgang, slik at elevens rettssikkerhet ikke svekkes. Dersom dette ikke lar seg gjøre, ber vi departementet om å opprettholde dagens krav om enkeltvedtak.

 

  1. Plikt til å sette inn tiltak, avsnitt 4.3.8

Departementet mener at det ikke er hensiktsmessig å beskrive i lovteksten hvilke tiltak som kan være aktuelle for å oppfylle plikten til å sette inn tiltak. Dette kan føre til store forskjeller i hvordan enkelte skoler i samme kommune følger opp saker som ligner hverandre. Vi mener derfor at det i lovteksten §9A-4 må tydeliggjøres at skoleeier plikter å ha «en verktøykasse» med forskjellige tiltak som er mulige å bruke ved forskjellige saker.

Departementet bør videre vurdere om det er aktuelt å ha tydelige retningslinjer fra sentrale myndigheter, f.eks. ved en oppdatert veileder med forslag på metoder og tiltak som kan benyttes i denne typen saker.

 

Vi foreslår derfor at departementet tydeliggjør skoleeiers ansvar i §9A-4, ref. forslagene ovenfor.

 

 

  1. 3. Aktivitetsplikten, avsnitt 4.3.10

Departementet mener at skolene så langt det er mulig bør dokumentere tiltak som settes inn. OFK mener dette handler om forsvarlig saksbehandling. Finnes det ikke noe krav om dokumentasjon kan dette raskt bli nedprioritert.

 

Vi forslår derfor at det lovfestes krav om dokumentasjon.

 

  1. Ansatte som krenker elever, avsnitt 4.3.11

OFK støtter departementets forslag om skjerpet aktivitetsplikt når det er mistanke om eller kjennskap til ansatte som krenker elever.

 

  1. Håndhevingsordning, avsnitt 5.3.6, rubrikk krav til saksbehandlingstiden

Departementet viser til forvaltningsloven og § 11 a og mener at formuleringen her «uten ugrunna opphald» er tilstrekkelig og hensiktsmessig i saker om skolemiljø. OFK er usikre på om dette er tilstrekkelig og ønsker å foreslå at det settes en frist for når saksbehandlingen må starte, for eksempel senest en uke fra den dagen saken ble meldt inn.

Det er også viktig at den som har meldt inn saken får en tilbakemelding om at det er åpnet en sak.  

 

  1. Klagemulighet på håndhevingsordningens vedtak

OFK er enig i at håndhevingsorganets vedtak er å se på som enkeltvedtak. Vi mener likevel at det skal være en tidsbestemt frist for saksbehandlingstid ved klage.

Da departementet mener at skoleeier (både private og kommuner/fylkeskommuner), elever og andre parter som har rettslig klageinteresse skal gis klagemulighet, er det viktig at man sikrer at eleven, som ikke opplever et trygt og godt skolemiljø, får en så rask avgjørelse i klagesaken som mulig.

 

Vi foreslår derfor at saksbehandlingstiden hos klageinstansen settes til maks to (2)

måneder.

 

  1. Reaksjoner ovenfor skoleeiere, avsnitt 6.3.2

OFK er enig i departementets vurdering om at muligheten til tvangsmulkt skal være til stede. Departementets formuleringer om rimelighet i størrelse på tvangsmulkten og formuleringen om at mulkten ikke bør overstige kostnad for å utbedre mangelen, gjør at vi mener at forslaget er med på å sikre at eleven får et trygt og godt skolemiljø så raskt som mulig. Det er også viktig å tydeliggjøre at aktivitetsplikten ikke settes til side og at påleggene fortsatt må følges ved en eventuell klage på tvangsmulkt. Det er viktig å gjøre dette tydeligere i lovteksten.

 

Vi ber derfor departementet vurdere en enda tydeligere formulering i forslaget, slik at det fremgår at skolene fortsatt må jobbe aktivt med saken også når det foreligger en klage på tvangsmulkt.

 

Hvem er kontaktperson / hjelpere for elever og foreldre i mobbesaker?
OFK mener dette bør tydeliggjøres. Det er ikke alltid like enkelt for elever og foreldre å vite hvem de skal søke bistand hos. Det må komme helt tydelig frem hvem som kan være med å bistå elever / lærlinger / foreldre i denne krevende situasjonen.
Eks. på kontaktpersoner; Elev- og lærlingombudet, rådgiver, helserådgiver, elevtjenesten, FAU.

 

  • OFK er positive til at ordensreglementet skal inn i §9A. Dette gir en trygghet for elevene.

 

  • OFK mener det er viktig og riktig at skoleledelsen alltid skal varsles når det skjer hendelser innenfor begrepet krenkelser / mobbing.

 

  • Det er viktig at tilleggsdokumentene til loven, eks. rundskriv, tolkningsdokumenter, skolens ordensreglement med mer gjøres tilgjengelig og ikke minst med et forståelig språk for alle. Det må også brukes noe tid ute på skolene og på foreldremøter for å gjøre lovteksten kjent.

 

 

Lykke til med det videre arbeidet!

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Inge Myklebust
Fylkesopplæringssjef                                                                                     Kjerstin G. Lundgård
                                                                                                                          Elev- og lærlingombud