Høringssvar fra Andebu kommune

Dato: 19.07.2016

Svartype: Med merknad

 

3 Retten til et trygt og godt skolemiljø

3.4 Departementets forslag

Andebu kommune: Enig

4 Skolens aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt psykososialt skolemiljø

4.3.12 Departementets forslag

Andebu kommune: Enig

5 En håndhevingsordning for oppfølging av aktivitetsplikten

5.4 Departementets forslag

Andebu kommune: Enig og uenig

Andebu kommune mener det er helt rett at Fylkesmannen fortsatt skal være klageinstans/håndhevingsmyndighet. Kompetansen på området bør forsterkes hos Fylkesmannen.

Andebu kommune mener det er feil å innføre en ordning med tvangsmulkt.

6 Reaksjoner overfor skoleeiere

6.4 Departementets forslag

Andebu kommune: Er enig i forslaget med unntak av hjemmelen om tvangsmulkt.

Dette åpner for en helt ny praksis i norsk skole, som Andebu kommune ikke ønsker. Dersom dette vedtas på dette området, kan dette lett føre til en lignende praksis på andre områder, f.eks. om foreldre mener elevene ikke har hatt tilfredsstillende utbytte av opplæringa. En ordning med tvangsmulkt fører lett til at dette kan forsterke et dårlig samarbeid hjem-skole. Det må heller søkes å heve kompetansen på dette området slik at dialog med og forhold til foresatte som opplever at sine barn blir krenket, blir mer fortrolig og god.

Ellers enig i forslaget