Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Høring Endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

Dato: 30.06.2016

Svartype: Med merknad

Gjerdrum kommunestyre behandlet høringen i møte 15.062016 og gjorde følgende vedtak:

  • Gjerdrum kommune støtter kravet om ny aktivitetsplikt og   håndhevingsordning slik det fremgår av høringen.
  • Gjerdrum kommune støtter at det gis hjemmel for pålegg om retting og pålegg om tiltak ved brudd på aktivitetsplikten.
  • Gjerdrum kommune støtter ikke at det gis hjemmel for tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av pålegg ved brudd på aktivitetsplikten.
  • Gjerdrum kommune støtter ny plikt for skolen til å informere elever og foreldre om reglene i kapittelet om skolemiljø.