Høringssvar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Høring endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø. Høringssvar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Dato: 22.06.2016

Svartype: Med merknad

Fylkestinget i Sør-Trøndelag behandlet saken i møte 15. juni 2016 (FT sak 89/16), og fattet følgende vedtak:

1. Fylkestinget støtter Kunnskapsdepartementets forslag om nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven, og mener dette på en god måte møter mange av de utfordringene som i dag eksisterer knyttet til håndhevingen av alle elevers rett til et godt psykososialt miljø.

2. Aktivitetsplikt: Skolenes aktivitetsplikt må innebære en plikt til å varsle foreldre/foresatte til involverte parter som ikke er myndig