Høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune

Høringssvar Aust-Agder fylkeskommune - høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - nytt kapittel 9 A om skolemiljø

Dato: 22.06.2016

Svartype: Med merknad

Nedenfor fremgår fylkesrådmannens innstilling og fylkesutvalgets vedtak den 21.06.16. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saksframlegget følger vedlagt.

 

PS 16/59 Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - nytt kapittel om skolemiljø

Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder fylkeskommune støtter i hovedsak forslagene til lovendringer i opplæringslovens kapittel 9 A om skolemiljø.

2. Aust-Agder fylkeskommune mener at forslaget om å innføre tvangsmulkt bør utredes nærmere. Håndhevingsmyndighetens vedtak om denne typen reaksjonsform bør uansett ikke gjøres samtidig med vedtak om pålegg, men komme på et senere tidspunkt.

Behandling i fylkesutvalget - 21.06.2016:

Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt.

 

Vedlegg