Høringssvar fra Gol kommune

Opplæringslova - nytt kapittel om skulemijø

Dato: 27.07.2016

Svartype: Med merknad

Meiner i utgangspunktet at dagens lov er tilstrekkeleg for å sikre eit godt psykososialt skulemijø.

Støttar at det skal vera ei aktivitetsplikt dersom tilsette krenkar elevar.

Støttar at det blir ein utvida plikt til å informere elevar og foreldre om reglane for skulemiljlø.

Meiner det framleis må vera enkeltvedtak for å kunne dokumentere at tiltak er gjort. Støttar at fylkesmannen framleis skal vera klageorgan.

Støttar ikkje ny heimel for tvangsmulkt for skuleeigar.