Høringssvar fra Skolenes Landsforbund

Høring. Endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Nytt kapittel om skolemiljø

Dato: 30.06.2016

Svartype: Med merknad

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

postmottak@kd.dep.no

 

 

 

 

 

Vår ref:      CGH                                                                     Deres ref:  16/4099-                                                              Dato: 30.06.16

 

 

 

Høring – Endringer i opplæringsloven og friskoleloven – Nytt kapittel om skolemiljø

 

Skolenes landsforbund viser til høringsbrev utsendt 20.04.16, og vil med dette gi innspill til ovennevnte høring.

 

For å forebygge skolemiljøproblemer må skolene i større grad både få økonomisk handlingsrom og en større tillit til at avdekkede krenkelser blir håndtert på best mulig måte der hvor krenkelse oppleves. En økning av personaltettheten generelt, samt å få andre høyskolegrupper som vernepleiere, barnevernspedagoger og lignende inn i skolen, mener vi vil virke sterkt forebyggende på mulige skolemiljøproblemer som kan oppstå.

 

Skolenes landsforbund er i hovedsak skeptiske til at de endringene som foreslås vil komme til å føre til en bedre/raskere aksjon og saksbehandling for de elevene som opplever å bli krenket.

Vi mener blant annet at det er uklokt å fjerne skolenes krav om å fatte enkeltvedtak før man overfører elevsaker til en håndhevingsmyndighet som i følge forslaget vil være på fylkesmannsnivå. En slik prosess vil etter vår mening ikke ivareta intensjonen om at oppståtte saker behandles ”så raskt som mulig”. Det faktum at noen saker må det likevel fattes enkeltvedtak i, bidrar til å gjøre systemet mer innfløkt, ikke enklere. At det er fattet enkeltvedtak gjør det også lettere for en skole som sliter med elevenes skolemiljø å be skoleeier om ekstraressurser.

 

En opplevd krenkelse er akutt, og må imøtekommes med tiltak umiddelbart. Hele kapittelet omtaler skolen og skoleeier som de ansvarlige. Samtidig vet vi at mellom skole/skoleeier og den enkelte elev, så er det lærere som står nærmest den krenkede i øyeblikket. Vi kan ikke se at det er noen motsetning mellom umiddelbar aktivitetsplikt og at det etter hvert skal fattes enkeltvedtak. Vi mener dessuten at statsråden bør etablere et eget mobbeombud.

 

Fra departementet skrives det at skoleeier må ha, eller hente inn, tilstrekkelig kompetanse til å løse de situasjonene som oppstår. Fra vår side savner vi en understreking av at skoleeier også må sette inn tilstrekkelige ressurser, hvis situasjonen krever det. Hvis ikke vil den enkelte skole måtte ta ressurser fra andre elever for å løse vanskelige skolemiljøsaker. Dette vil igjen gå ut over de andre elevenes rettigheter.

 

De foreslåtte endringene oppleves av oss som velmente formuleringer i lovverk som kun byråkratiserer prosessene som er ment å hjelpe den enkelte elev. En stor mangel i de foreslåtte endringene er at det ikke pekes på hvilke regler som gjelder under en klageprosess. Hvis skoleeier klager på fylkesmannens pålegg. Hva gjelder da fram til at direktoratet fatter en endelig beslutning? Skal man da følge fylkesmannens pålegg, eller skal man avvente direktoratets behandling?

 

Vi er uenige i at rektor straks skal varsle skoleeier med en gang det kommer en påstand om at en ansatt krenker en elev. Vi mener at rektor først må undersøke saken. Slik forslaget er kan det føre til en alt for rask og uønsket eskalering av noe som kan vise seg å være ingenting.

 

Skolenes landsforbund støtter forslaget om mulighet til å pålegge skoleeiere tvangsmulkt. Det vi ønsker i tillegg er at det understrekes at skoleeierne ikke kan dekke tvangsmulkten gjennom å kutte i skolenes budsjetter.

Mange skolemiljøsaker vil kreve ekstra ressurser for å løses, gjerne gjennom økt bemanning for en periode. Dette er kostnadskrevende. Tvangsmulkten må derfor være av en slik størrelse at den blir dyrere enn det blir å sette inn de nødvendige tiltakene.

 

 

Med vennlig hilsen

Skolenes landsforbund

 

Anne Finborud/s/

Forbundsleder

                                                                                                               Chris Gøran Holstad

                                                                                                               Forbundssekretær

 

 

 

 

Vedlegg