Høringssvar fra Skedsmo kommune

Høringsuttalelse fra Skedsmo kommune

Dato: 20.06.2016

Svartype: Med merknad

Etter vedtak i Formannskapet 15. juni 2016 (se vedlegg), avgir Skedsmo kommune følgende høringsuttalelse:

 1. Retten til et trygt og godt skolemiljø – nulltoleranse mot mobbing mv.

Departementet foreslår noen endringer i den overordnede rettighetsbestemmelsen i kapittel 9a. Formålet med endringene i lovteksten er å uttrykke elevenes rettighet tydeligere og mer brukervennlig, men innebærer ikke endringer i gjeldende rett. Blant annet foreslår departementet å presisere at skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering, trakassering eller annen krenkelse.

I merknadene til bestemmelsen skriver departementet at krenkelsesbegrepet i opplæringsloven er vidt og omfatter også ord og handlinger som ikke er verken regelmessige eller ondsinnede. Det vises til at det avgjørende er om hendelsene kan oppleves plagsomme eller krenkende for den eleven som blir utsatt for det.

Skedsmo kommune stiller seg bak en tydelig rettighetsbestemmelse om elevenes skolemiljø, men ønsker å knytte noen kommentarer til den nedre grense for hva som skal anses som krenkelser. Vi registrerer at departementet bruker ordet «plagsom», og vi mener dette er uheldig.

Et av formålene med opplæringen er at elevene skal kunne utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine. En del av dette er å støtte elevene gjennom de konflikter som oppstår. I dette er det for eksempel viktig å støtte elevene i å kunne vise toleranse for annerledeshet, og å kunne la mindre alvorlige hendelser eller plagsom oppførsel «prelle av». Dersom en elevs rett til et godt skolemiljø er brutt, fordi eleven opplever en annen elev som plagsom, mener vi dette kan dette komme i konflikt med skolens mandat. Det kan også føre til at fokuset på relasjonsbasert kompetanse og bedret samarbeid mellom hjem og skole blir undergravet, og det kan gi lite rom igjen for å skape god dialog mellom elever og foreldre i en konfliktsituasjon.

  1. Aktivitetsplikten

Skedsmo kommune støtter departementets forslag om å tydeliggjøre i lovteksten skolens plikt til å iverksette tiltak for å stanse krenkelser, mobbing e.l. og sikre eleven et godt skolemiljø. Vi er enig at det er en svakhet at dagens bestemmelse kan oppfattes slik at skolen bare plikter å sette inn tiltak dersom elever eller foreldre ber om det. I våre kommunale rutiner har vi tydeliggjort skolens plikt til å gjøre dette i alle slike saker, men mener det er viktig at dette også fremkommer av lovteksten.

Videre er kommunen enig i at elevens subjektive opplevelse av skolemiljøet skal legges stor vekt på i skolens undersøkelse av saken og vurderingen av om elevens rett til et godt skolemiljø er brutt eller ikke, for å unngå at skoler og skoleeiere bagatelliserer krenkelser. Vi mener imidlertid det er problematisk å legge til grunn den enkelte elevs subjektive opplevelse, som målestokk for om skolen har oppfylt en rettighet eller ikke. Det er derfor en viktig presisering, når departementet knytter vurderingen av om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt eller ikke til en objektiv standard. Dvs. om skolen har gjort alt som med rimelighet kan kreves av den i form av tiltak og tilrettelegging for at eleven kan ha et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Vi støtter departementets presisering av en objektiv standard, og mener at denne bør tas inn i lovteksten.

 3. Tvangsmulkt

Skedsmo kommune deler departementets bekymring for saker der elever får medhold i sin klage, uten at det raskt påvirker deres skolehverdag til det bedre. Vi støtter imidlertid ikke forslaget om å innføre en hjemmel til å kunne ilegge tvangsmulkt overfor skoleeiere. Departementet understreker at det bare unntaksvis vil være nødvendig å bruke tvangsmulkt overfor skoleeiere, men at det i enkelte saker kan være et viktig å drive fram aktivitet når skoleeier ikke overholder frister for å gjennomføre pålegg.

Vi støtter ikke forslaget, og mener det er grunn til å stille spørsmål ved om ileggelse av tvangsmulkt faktisk vil løse fastlåste saker til det bedre for eleven. Når skoleeier og skoler ikke etterkommer pålegg fra Fylkesmannen etter Utdanningsdirektoratet i konkrete skolemiljøsaker, er det grunn til å anta at dette handler om skoler som har store utfordringer i sin drift. Erfaringer fra Skedsmo kommunes læringsmiljøarbeid, som også understøttes av forskning, er at effektiv bistand til en skole som sliter alltid må bygge på solid kunnskap om og tilpasset den lokale kontekst, det vil si skolens interne forutsetninger, kultur, faglige nivå og ståsted. Effektive intervensjoner og innsatser vil derfor alltid måtte bygges opp innenfra på den enkelte skole og med bistand fra hjelpere som kjenner skolen godt. Lokalt eierskap til endringsprosessen er i så måte avgjørende for at det skal skje en utvikling. På denne bakgrunn mener vi det er risiko for at man ved ileggelse av tvangsmulkt overfor slike skoler, kan risikere at konfliktene og utfordringene blir ytterligere forsterket, noe som ikke vil være til elevenes beste.

Vi viser for øvrig også til kommunelovutvalgets NOU 2016: 4 (Ny kommunelov), som mener at tvangsmulkt generelt ikke er et godt styringsmiddel overfor kommunene. Utvalget ser det ikke som ønskelig at det innføres slike hjemler på nye områder.

 

Vedlegg