Høringssvar fra Asker kommune

Høringssvar

Dato: 26.05.2016

Svartype: Med merknad

Høringen er vurdert i Komite for oppvekst 24.5.2016.

Asker kommune er opptatt av at elevene har et godt og trygt skolemiljø, og at denne retten ivaretas.

Forslaget om å fjerne bruken av enkeltvedtak, og også endre klageløsningen innebærer etter Asker kommunes vurdering en «mer utradisjonell» forvaltningsmessig løsning. Asker kommune mener at dagens ordning med enkeltvedtak og ordinær forvaltningsklage i størst grad ivaretar elevenes rettsikkerhet. Asker kommune synes det er bedre å opprette dagens løsning i forhold til å etablere en ny løsning. Asker kommune synes det er mer hensiktsmessig å sørge for at skoler, skoleeiere og klageinstans er gode på etterlevelse av dagens løsning, heller enn å etablere nye løsninger.