Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 23.06.2016

Svartype: Med merknad

Saksprotokoll

Utvalg:                Formannskapet

Møtedato:          21.06.2016

Sak:                     176/16                                                      

 

Tittel:                Saksprotokoll: Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø

 

Resultat:             Behandlet

Arkivsak:             16/17223

Vedtak

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Kunnskapsdepartementet:

 

  1. Trondheim kommune støtter forslaget om ny aktivitetsplikt i saker om elevenes skolemiljø og skjerpet aktivitetsplikt dersom det er ansatte som krenker elever.
  2. Trondheim kommune støtter forslaget om ny håndhevingsordning ved brudd på aktivitetsplikten og vil understreke behovet for at Fylkesmannen tilføres kompetanse og ressurser til å utføre arbeidet som en slik ny ordning innebærer.
  3. Trondheim kommune støtter forslaget om hjemmel for pålegg om retting og pålegg om tiltak ved brudd på aktivitetsplikten.
  4. Trondheim kommune støtter delvis forslaget om hjemmel for tvangsmulkt for å sikre oppfyllelse av pålegg ved brudd på aktivitetsplikten. Trondheim kommune mener en eventuell tvangsmulkt må forbeholdes de særlige tilfellene. Lovbestemmelsen må formuleres slik at dette fremgår.
  5. Trondheim kommune støtter forslaget om ny plikt for skolen til å informere elever og foreldre om reglene i kapitlet om skolemiljø.
  6. Trondheim kommune støtter forslaget om at kapittelet om skolemiljø også skal gjelde for leksehjelpsordninger, med unntak av reglene om ordensreglement og bortvisning
  7. Trondheim kommune støtter forslaget om at bestemmelse om ordensreglement og bortvisning flyttes til nytt kapittel 9a.
  8. Trondheim kommune støtter forslag om at straffebestemmelse knyttes til brudd på elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø og skolens aktivitetsplikt.
  9. Trondheim kommune støtter forslag om språklig endring i bestemmelse om erstatningsansvar og bevisbyrde.

 

Behandling:

Votering

Innstillinga ble enstemmig vedtatt

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

 

Vedlegg