Tivoliloven

LOV-1991-06-07-24 Lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (tivoliloven)

Lovens formål er å sikre at innretninger i tivoli og fornøyelsesparker skal være så betryggende at innretningene ikke kan føre til skade for de som bruker eller betjener dem eller for omgivelsene forøvrig. Loven stiller derfor krav til konstruksjon, oppføring, drift og kontroll av innretningene. Det skal også tegnes forsikring for dekning av eventuell skade ved drift av innretningene. Den som driver tivoli eller fornøyelsespark o.l. er etter denne loven ansvarlig for at reglene blir fulgt. Vedkommende, enten det er en person eller et foretak, kan holdes ansvarlig, bade økonomisk og ved straff. Myndighet til å utføre kontroll, gi pålegg og godkjenne innretninger er delegert til Det Norske Veritas (DNV).

 

Loven m. forskrifter

Tivoliloven
Forskrift

Rundskriv

Rundskriv H-08/92 - Om lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker

Se loven på lovdata.no