TØI: Er det dyrere å fly i Norge enn i Sverige?

Foreløpig utredning fra Transportøkonomisk institutt, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Vedlegg til SDs pressemelding av 25.02.02.

TØI jil, kse 14.2.02

Er det dyrere å fly i Norge enn i Sverige?

1. Innledning

I den senere tid har det vært diskusjon om det er dyrere å fly i Norge enn i andre land. Spesielt har det vært diskusjon om ruter i nord, sammenliknet med vårt naboland.

For å kunne besvare et slikt spørsmål må man ta hensyn til mange forhold, bl a

  • Lønnsnivå
  • Avgiftsnivå
  • Rutelengde (hopplengde)
  • Ruteføring (direkte flyvning eller med mellomlanding)
  • Kjøpekraft (pariteter)

Rabattstruktur (f eks: stort innslag av fritidsreiser uten andre alternativer enn fly gir ”behov” for å sette høy normalpris)

Ideelt sett bør man altså dekomponere de forskjellige årsaker til prisforskjeller for dermed kunne svare på om selskapene utnytter konkurransesituasjonen til å sette urimelig høye priser. I dette notatet ser vi i hovedsak på prisforskjeller mellom Norge og Sverige, vurderer disse i forhold til kostnads-/lønnsnivå og kjøpekraft og drøfter noen årsaker til eventuelle forskjeller.

2. Prissammenlikning

Prisene er hentet fra Internet (SAS hjemmesider). Vi har tatt ut lavprisbilletter for en periode midt i mars, hvor de fleste billettkategorier, også de billigste var tilgjengelig). De svenske prisene er omregnet til norske kroner . De norske prisene er fratrukket flyskatten som bortfaller 1. april i år. Alle tabeller gjelder flystrekninger fra hovedstaden hhv Oslo og Stockholm. Prisene gjelder tur/retur reiser. De tre nederste billettkategoriene (saver, basic og flex) er rabattbilletter med krav om overnatting mellom lørdag og søndag, men hvor kravet til hvor lenge i forveien billetten må bestilles varierer fra 21 dager til under en uke.

Tabellene viser at det er små forskjeller i normalprisene. I gjennomsnitt ligger de svenske prisene 6 % under de norske. Størst er forskjellen på Kiruna- Stockholm hvor prisen er 10 % lavere enn Oslo- Bodø.

Når det gjelder fritidsbillettene er det større forskjeller. De svenske prisene er ca 2/3 av de norske. For de aller billigste billettene ser det ut til at forskjellene er størst for de korteste strekningene som er mer konkurranseutsatt mot bil og tog.

Tabell 1. Flypriser t/r fra hovedstedene i Sverige og Norge til ulike byer.

Flytid

1t 30

1t 20

1t10

1t00

1t10/05

0t55

1t00

0t50

Til

KRN

LLA

MMA

GOT

UME

SDL

OSD

KSD

SEK

Kiruna

Luleå

Malmø

Gøteborg

Umeå

Sundsvall

Østersund

Kr.sandstad

bus1

5267

4949

4008

3672

4210

3972

3882

3457

bus2

5128

4322

3894

3568

4091

3859

3771

3359

Saver

1635

1274

1146

955

1111

896

1025

850

Basic

1935

1574

1056

1411

1025

Flex

2786

2372

2149

1980

2251

2130

2084

1867

NOK

0,85

bus1

4477

4207

3407

3121

3579

3376

3300

2938

bus2

4359

3674

3310

3033

3477

3280

3205

2855

Saver

1390

1083

974

812

944

762

871

723

Basic

1645

1338

898

1199

871

Flex

2368

2016

1827

1683

1913

1811

1771

1587

Flytid

0t45/50

0t50/55

0t50

1t

55/1t

1t30

1t30

1t50

Oslo til

KRS

SVG

BGO

AES

TRD

BOO

EVE

TOS

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Ålesund

Trondheim

Bodø

Evenes

Tromsø

bus1

2952

3472

3472

3642

3567

5885

5926

6290

Saver

1472

1472

1472

1472

1472

2330

2331

2330

Basic

1672

1672

1672

1672

1672

2795

2796

2795

Flex

2417

2417

2417

2417

2417

3700

3626

3945

nok-256

256

bus1

2696

3216

3216

3386

3311

5629

5670

6034

Saver

1216

1216

1216

1216

1216

2074

2075

2074

Basic

1416

1416

1416

1416

1416

2539

2540

2539

Flex

2161

2161

2161

2161

2161

3444

3370

3689

Tabell 2. Svenske priser i forhold til norske (=1) på like lange strekninger.

Flytid

1t30

1t

0t55

0t50

KRN/BOO

GOT/AES

SDL/TRD

KSD/BGO

Snitt

bus1

0,895

0,922

1,020

0,914

0,938

Saver

0,702

0,668

0,626

0,594

0,647

Basic

0,692

0,634

0,663

Flex

0,753

0,779

0,838

0,734

0,776

3. Vurdering og forklaring av prisforskjeller

Prisforskjellene kan skyldes konkurransesituasjonen og kostnadsforskjeller.

3.1 Vurdering av prisforskjeller

Konkurransesituasjonen er innen flymarkedet er omtrent den samme i Sverige og Norge. I Sverige er det i hovedsak konkurranse mellom Stockholm og Gøteborg/Malmø. Malmø Aviation benytter Bromma flyplass i Stockholm og retter seg egentlig ikke mot fritidsmarkedet, men mot et mer tidsfølsomt forretningsmarked. Priskonkurransen må derfor sies å være begrenset på disse relasjonene. Sett i forhold til konkurransesituasjonen innen flymarkedet er det altså små forskjeller mellom Norge og Sverige.

Flytransport er ikke den eneste måten å reise på. I Sverige er alternativene til fly bedre enn i Norge. Dels er togtilbudet bedre (frekvens og reisetid), dels er veiene bedre og klimaproblemene mindre. Konkurransen fra bil og tog er dermed større i Sverige enn i Norge. Dette gjenspeiler seg også i markedsandelene. Mens flytransport utgjør 15 % av alle reiser over 10 mil i Norge, er andelen i Sverige kun 5 %. Tar vi ut de lengste reisene over 40 mil, er flyandelen ca 60 % i Norge mot 15 % i Sverige. Svenskene tar i større grad bil (58 %) og tog (10 %) enn nordmenn. Det er særlig fritidsmarkedet som velger alternativer til fly. For å utløse dette markedet, må altså flyselskapene sette prisene i dette markedet relativt sett lavere i Sverige enn i Norge for å kunne tiltrekke seg trafikk fordi alternativene til fly er bedre i Sverige.

Prisene bør også sees i forhold til kjøpekraften i de enkelte land. Lønnsnivået er ca 15 % lavere i Sverige enn i Norge. Dette varierer litt mellom de ulike sektorer, men i hovedsak er nivået nominelt den samme i lokal valuta (kilde: SSB, SCB), men den svenske krona er verdt 0,85 NOK. Vurdert i forhold til kjøpekraftspariteter lå den norske kjøpekraften (privat konsum) 16 % over den svenske i 1999 (kilde: OECD). Justerer vi for en kjøpekrafts-/lønnsforskjell på 16 %, blir rabattprisene i Sverige 20-25 % lavere enn i Norge. Normalprisene blir derimot høyere enn i Norge (ca 8 % over).

3.2 Vurdering av kostnadsforskjeller

SAS driver i de tre skandinaviske landene. Vi forutsetter derfor at lønnsforskjeller for piloter og kabinpersonale er små. Videre vil innsatsfaktorer som fly, drivstoff og teknisk vedlikehold være tilnærmet like i Norge og Sverige. Andelen av kostnader som er indirekte administrasjonskostnader burde heller ikke variere mellom landene, dessuten er det vanskelig å bryte disse ned på ruteområde.

Det kan imidlertid være forskjeller i avgifter og i stasjons-/bakkekostnader. Stasjons-/bakkekostnader utgjør normalt 10-15 % inklusive handling, passasjerbetjening og administrasjon av dette. Eventuelle lønnsforskjeller på denne andelen vil derfor være av liten betydning. 15 % lavere lønn på disse komponentene vil bidra til om lag 2 % lavere totalkostnad.

Avgiftene i Sverige er litt mer sammensatt enn i Norge, da man i tillegg har miljøavgifter. Hvis vi tar utgangspunkt i et typisk jetfly (f eks 737-700) med 130 seter og en max startvekt på 62 tonn, er start- og terminalavgiftene for en t/r reise 255 NOK passasjer i Norge mot 190 NOK i Sverige. Underveisavgiftene t/r vil i Sør-Norge være ca 40 NOK pr passasjer, mens den er 95 NOK pr passasjer t/r Bodø. Den svenske underveisavgiften er 12-13 % lavere enn den norske (forskjellene reduseres til 4 % etter 1. april 2002).

Samlet betyr dette at avgiftene til Bodø er ca 350 NOK t/r, mot 270 NOK på tilsvarende distanse i Sverige. For turer i Sør-Norge vil avgiftene t/r være 295 NOK pr passasjer, mot 225 NOK på tilsvarende distanse i Sverige. Svenske avgifter ligger på 76-77 % av de norske. Bakgrunnen for at avgiftene er lavere i Sverige er trolig et lavere kostnadsnivå og at det svenske luftfartsverket har færre regionale plasser med liten trafikk å drive. Hvis avgiftene utgjør 20 % av kostnadene, bidrar lavere avgifter i Sverige til om lag
5 % lavere totalkostnad.

Trekker man ut avgiftene, blir selvsagt differansene i priser mindre. De prosentvise forskjellene er derimot relativt uendret. De svenske normalprisene ligger 7-8 % under de norske, mens rabattprisene ligger 35 % under (valutajustert, men ikke justert for kjøpekraftsforskjeller).

3.3 Konklusjon

Svenske flypriser er lavere enn de norske. Normalprisene ligger i snitt 6 % under, mens rabattprisene ligger 30-35 % under norske priser. Forskjeller i avgifter og i kostnads-/ lønnsnivå kan i liten grad forklare denne forskjellen. Forklaringen ligger mer på etterspørselssiden. Dels har det norske markedet større kjøpekraft (15-16 % over Sverige). Justert for dette blir rabattprisene 20-25 % lavere i Sverige enn i Norge. Videre er alternativene til fly bedre i Sverige. Derfor må flyselskapene i Sverige gi større rabatter for å kunne konkurrere med tog og bil i fritidsmarkedet. Det er også lettere for flyselskaper i Sverige å bære store rabattavslag når det er en lavere andel som benytter disse rabattbillettene.

VEDLEGG