Undergruppe for fremmedspråkopplæring

Undergruppe for fremmedspråkopplæring

Målsettingen for arbeidsgruppen er å fremme fremmedspråkkompetanse i europeiske land. Dette skal gjøres ved å lage en aksjonsplan for å styrke kompetanse i fremmedspråk i Europa. Videre skal det lages tre til fire indikatorer som måler de ulike lands fremmedspråkompetanse.

Følgende fire områder er aktuelle med henhold til bruk av indikatorer; (1) elevenes språkkompetanse i andre fremmedspråk i siste år av den obligatoriske skolen, (2) etter- og videreutdanning av fremmedspråklærere, (3) andel av den voksne befolkning som lærer fremmedspråk i et livslangt perspektiv, (4) andel av elever som lærer andre fremmedspråk i løpet av de aller første år i utdanningssystemet.

Arbeidsgruppen skal også spre gode eksempler som viser hvordan en kan styrke fremmedspråkkompetansen.

Aksjonsplanen skal foreligge til sommeren 2003. Ved utgangen av 2003 skal det foreligge forslag på indikatorer for lingvistisk kompetanse.