Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen skal tydeliggjøre hvordan planlegging etter plan- og bygningsloven kan brukes til å oppnå gode universelt utformede løsninger. Publisert versjon er et foreløpig utkast og endelig kommer etter ny byggteknisk forskrift, TEK 17 er klar.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserer foreløpig utkast av veilederen til gjennomsyn og innspill.

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@kmd.dep.no, merk eposten med " Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven –Innspill til ny veileder". Innspill mottas fortløpende inntil videre.

Den skal vise det mulighetsrommet for universell utforming som følger av plan- og bygningsloven bestemmelser, hvor medvirkning i planlegging er en viktig del. Avgrensing til bygningsbestemmelsene i loven og byggteknisk forskrift er en viktig del.

Målgruppene er planleggere og andre som arbeider etter plandelen i plan- og bygningsloven, de som trenger å se mulighetsrommet og andre perspektiver knyttet til universell utforming, og de som vil være pådrivere for arbeidet med universell utforming uten å kjenne lovverket direkte.

Bildemateriale og enkelte deler av den tekniske utformingen er under arbeid. Innspill mottas fortløpende inntil videre.

Ferdig veileder vil bli utgitt samordnet med framdriften for ny byggteknisk forskrift - Tek 17 – som er planlagt iverksatt 1. juli 2017.