Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven

Veilederen skal tydeliggjøre hvordan planlegging etter plan- og bygningsloven kan brukes til å oppnå gode universelt utformede løsninger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserer foreløpig utkast datert juni 2017 av veilederen bearbeidet etter gjennomsyn og innspill.

Veilederen skal vise det mulighetsrommet for universell utforming som følger av plan- og bygningsloven bestemmelser, hvor medvirkning i planlegging er en viktig del. Avgrensing til bygningsbestemmelsene i loven og byggteknisk forskrift er omhandlet.

Målgruppene er planleggere og andre som arbeider etter plandelen i plan- og bygningsloven, de som trenger å se muligheter og nye perspektiver knyttet til universell utforming, og de som vil være pådrivere for arbeidet med universell utforming uten å kjenne lovens virkemidler.

Bildemateriale og den endelige utformingen er under arbeid.

Utkastet er samordnet med innholdet i ny byggteknisk forskrift - Tek 17 – iverksatt 1. juli 2017.