Høringssvar fra Språkrådet

Dato: 26.01.2023

Høringssvar fra Språkrådet om forslag til endringer i utenrikstjenesteloven

Språkrådet ønsker å uttale seg om de delene av forslaget som dreier seg om overgang til kjønnsnøytrale betegnelser. Vi har ingen synspunkter på de andre forslagene til endringer i loven. I punkt 1 nedenfor kommenterer vi forslaget til kjønnsnøytral avløser for dagens betegnelse utenrikstjenestemann/utanrikstenestemann. I punkt 2 har vi en kort merknad når det gjelder betegnelsen embetsmann. I punkt 3 kommer vi med noen konkrete forslag til justeringer av lovteksten for at den skal være språklig korrekt og enklere å forstå.

1. Om betegnelsen utenrikstjenesteansatt/utanrikstenestetilsett

I tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 497 (2018–2019) skal regjeringen sørge for at titler i statens virksomheter er kjønnsnøytrale. Dette har blant annet konsekvenser for tittelen utenrikstjenestemann/utanrikstenestemann. Historisk har ordet mann også blitt brukt i betydningen ‘person (uavhengig av kjønn)’, men i dag oppfatter de fleste språkbrukere ikke dette ordet som kjønnsnøytralt. Derfor er det klart at betegnelsen utenrikstjenestemann/utanrikstenestemann bør erstattes med en annen betegnelse.

I høringsnotatet nevnes det flere alternative betegnelser som har vært vurdert, og det refereres blant annet til kriterier i Språkrådets retningslinjer for fastsetting av navn i staten. Konklusjonen er at man foreslår å bruke utenrikstjenesteansatt (bokmål) og utanrikstenestetilsett (nynorsk) der teksten i utenrikstjenesteloven og en del andre lover har utenrikstjenestemann/utanrikstenestemann i dag.

Tittelen utenrikstjenesteansatt/utanrikstenestetilsett tilfredsstiller uten tvil kravet til kjønnsnøytralitet. Språkrådet har forståelse for ønsket om at betegnelsen skal inneholde elementet utenrikstjeneste/utanriksteneste. Vi stiller oss bak forslaget.

2. Om betegnelsen embetsmann

I høringsnotatet foreslår ikke departementet endringer der lovteksten refererer til tittelen embetsmann, ettersom spørsmålet om mulig kjønnsnøytral avløser for denne tittelen er en del av det som Embetsmannsutvalget skal ta stilling til. Språkrådet går ut fra at det vil bli foreslått endringer også i utenrikstjenesteloven når utvalgets arbeid er ferdig.

3. Forslag til endringer av lovtekst

Vi ser at noen av forslagene til endringer av lovtekst inneholder formuleringer som bryter med rettskrivningsreglene eller gjør innholdet unødvendig vanskelig å forstå (for eksempel ved overdreven bruk av substantiv uten artikkel der artikkel er det naturlige på norsk). Her er våre forslag til nye formuleringer på noen konkrete punkter:

Utenrikstjenesteloven § 3 første ledd:

Utsendt utenrikstjenesteansatt er en embetsmann eller statsansatt som er fast eller midlertidig ansatt i departementet, og som har stilling ved en utenriksstasjon.

Utenrikstjenesteloven § 3 nytt annet ledd:

Spesialutsending er en utsendt utenrikstjenesteansatt som er finansiert av en annen statlig etat, utsendt for særlige formål ved utenriksstasjon for et bestemt tidsrom og ansatt midlertidig i departementet. Kravet om midlertidig ansettelse kan fravikes når det gjelder spesialutsendinger fra forsvarsmyndighetene.

Utenrikstjenesteloven § 3 nytt sjette ledd:

For utsendt utenrikstjenesteansatt som er midlertidig ansatt i departementet, gjelder ikke statsansatteloven § 9.