Høringssvar fra PwC

Dato: 30.08.2021

Høringssvar forenklet IFRS

Innledning

Vi viser til høringsbrev av 2. juni 2021 vedrørende endring i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Vi ønsker med dette å gi våre innspill på forslaget til ny forskrift. Vi støtter i hovedsak de foreslåtte endringene med unntak av endringer knyttet til noteopplysninger for sikringsbokføring hvor vi foreslår at forskriften ikke endres, se under.

Måling og innregning

Vi støtter de foreslåtte endringene knyttet til innregning og måling. Innføring av et frivillig unntak for konserninterne leieavtaler oppfattes å gi en betydelig besparelse for en rekke virksomheter.

Noteopplysninger

PwC støtter forslaget til endrede noteopplysningskrav med unntak av foreslåtte endringer for sikringsbokføring. Under god regnskapsskikk krever NRS 18 Finansielle instrumenter (§ 24) at foretak som regnskapsfører sikringsrelasjonen i samsvar med IFRS 9 skal følge notekravene i IFRS 7. Etter vår oppfatning er det et grunnleggende premiss for forskriften at foretakene som velger å anvende forskriften ikke skal ha mindre omfattende krav til noteinformasjon enn foretak som anvender god regnskapsskikk. Vi foreslår derfor at forskriftens notekrav for sikringsbokføring ikke endres, men videreføres i nåværende form.

IASB har nylig publisert et høringsutkast til ny regnskapsstandard med forenklede krav til noteopplysninger for datterselskaper hvis morselskap benytter og offentliggjør regnskap etter full IFRS. Etter vår oppfatning vil målgruppen for en slik standard i stor grad være sammenfallende med målgruppen for forskrift om forenklet anvendelse av IFRS. IASBs arbeid frem til fastsettelse av standarden vil ta tid, og det vil være lite hensiktsmessig å benytte høringsutkastet fra IASB som utgangspunkt for endringer i den norske forskriften. Når standarden er fastsatt bør man imidlertid gjøre en fornyet vurdering av forskriften, både for å vurdere de enkelte forenklingene og eventuelle fordeler ved internasjonal tilpasning. Dette gjelder i særlig grad regnskapsområder hvor opplysningskrav etter norske standarder er vesentlig mindre omfattende enn under IFRS, herunder IFRS 3 Virksomhets- sammenslutninger og IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger, men også for andre noteopplysningskrav etter forskriftens § 4-2.

Med vennlig hilsen

PricewaterhouseCoopers AS

Vedlegg