Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 02.09.2021

Vi viser til Finansdepartementets høring datert 2. juni 2021 med forslag om endring i forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Revisorforeningen støtter i hovedsak de foreslåtte endringene.

Behov for en årlig vurdering av forskriftens oppdateringsbehov

Bortsett fra midlertidige endringer i forskriften i 2019 og 2020, har ikke forskriften vært oppdatert på syv år, til tross for endringsbehov som følge av fortløpende endringer i de internasjonale regnskapsstandardene. Det er uheldig for de regnskapspliktige når regelverket ikke blir ajourført med nødvendige endringer fortløpende. Vi oppfordrer Finansdepartementet til å innføre en ordning hvor behovet for oppdatering av forskriften vurderes årlig.

Rammene for denne forskriften er i stor grad gitt. Et alternativ burde derfor kunne være å delegere oppgaven med jevnlig oppdatering til Finanstilsynet.

Hvem forskriften gjelder for – unntaket for foretak under særskilt regnskapsregulering

Etter forskriften § 1-1 kan ikke finansforetak mv. som må følge særskilt regnskapsregulering benytte forenklet IFRS.1 I forskriften er unntaket formulert som «…regnskapspliktige som nevnt i regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 5 og nr. 6…». Det er imidlertid enkelte foretak under tilsyn av Finanstilsynet som ikke er underlagt særskilt regnskapsregulering, blant annet revisjonsselskaper, og regnskapsførerselskaper. Unntaket tolkes innskrenkende i tråd med intensjonen i høringsnotatet fra 2007, og enkelte revisjonsselskaper og regnskapsførerselskaper avlegger regnskapene etter forenklet IFRS. Vi foreslår en presisering i forskriften for å klargjøre dette:

«…regnskapspliktige som nevnt i regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 5 og nr. 6 som er underlagt særskilt regnskapsregulering…».

Konserninterne finansielle garantier

Revisorforeningen støtter forslaget om å innføre et frivillig unntak fra IFRS 16 for konserninterne leiekontrakter. Vi mener det er en fornuftig forenkling ut fra en avveining av kostnader og nytte. Vi mener at det bør innføres et tilsvarende frivillig unntak fra IFRS 9 for konserninterne finansielle garantikontrakter, med henvisning til NRS 13. Tilsvarende hensyn gjør seg gjeldende her.

IAS 33 Resultat pr. aksje og IFRS 8 Segmentinformasjon

Forskriften om forenklet IFRS tar utgangspunkt i regnskapsloven og god regnskapsskikk når det gjelder nivået på noteopplysninger, men på enkelte områder er det angitt at IFRS skal følges. Et eksempel på det siste er kravet om at foretak som er innenfor virkeområdet til IAS 33 må følge notekravene i IAS 33. Da forskriften kom i 2008 og ble oppdatert i 2014, var det i praksis bare børsnoterte foretak som var omfattet av virkeområdet til IAS 33.

Nå omfatter virkeområdet til IAS 332 derimot også (konsern)regnskapene til foretak notert på Euronext Growth3. Dermed er det ikke lenger bare spørsmål om hvilke noteopplysninger som skal kreves for børsnoterte selskaper som frivillig rapporterer resultat pr. aksje i selskapsregnskapene. Det er også spørsmål om hvilke noteopplysninger selskaper notert på markedsplasser som Euronext Growth plikter å gi i sine (konsern)regnskaper.

Revisorforeningen foreslår at det gjøres en vurdering av om foretak som er på Euronext Growth og lignende bør være underlagt tilsvarende opplysningskravene som i IAS 33 også om de avlegger regnskap etter god regnskapsskikk. Vi kan ikke se noen god begrunnelse for mer omfattende krav etter forenklet IFRS enn etter god regnskapsskikk. Det må også vurderes hvordan det i så fall skal gjennomføres i regnskapsreguleringen. I en slik vurdering bør også Norsk Regnskapsstiftelse, som utgir regnskapsstandardene, og Oslo Børs, som fastsetter regler for utstederne på markedsplassen, involveres.

IFRS 8 om segmentinformasjon har tilsvarende virkeområde som IAS 33. På samme måte som for IAS 33 bør det vurderes om opplysningskravene i IFRS 84 skal gjelde for foretak innenfor standardens virkeområde, med tanke på hvilke noteopplysninger foretak notert på Euronext Growth og lignende markedsplasser bør gi.

Forenklinger i underkonsernregnskaper

Revisorforeningen mener at forenklingene som gjelder selskapsregnskapene bør gjelde tilsvarende for underkonsernregnskaper som utarbeides (pliktig eller frivillig), dersom underkonsernet inngår i et konsern hvor konsernregnskapet er utarbeidet etter IFRS eller forenklet IFRS. Avveiningene av kostnader og nytte gjelder på samme måte for underkonsernregnskaper som for selskapsregnskaper.

Vennlig hilsen

Den norske Revisorforening

Karen Kvalevåg

Administrerende direktør

Kai Morten Hagen

Fagdirektør

--- --- --- --- --- --- --- ---

Fotnoter:

1 Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-forskrift-om-foren/id476003/

2 Jf. IAS 33.2

3 Euronext Growth er et offentlig marked uten å være et regulert marked/børs. Se også artikkel om Finansiell rapportering på Euronext Growth skrevet av Anne-Cathrine Bernhoft i Revisjon og Regnskap nr. 3-2021.

4 Det fremgår i høringsnotatet fra 2007 at: høringsnotatet fra 2007 at: «Det anses ikke å være behov for forenkling i notekravene for et foretak som frivillig anvender IFRS 8 under forenklet IFRS. Notekravene etter IFRS 8 legges derfor til grunn fullt ut for de selskaper som frivillig velger å benytte denne standarden.”, men dette kravet synes uteglemt i selve forskriften.