Utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet

Utredningen vurderer hvordan det strafferettslige vernet mot diskriminering bør utformes for å være i tråd med Grunnloven og menneskerettskonvensjoner Norge er bundet av, og samtidig møte dagens utfordringer på likestillings- og diskrimineringsområdet.

Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for Menneskerettigheter har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet utredet det strafferettslige diskrimineringsvernet.

Både straffeloven og diskrimineringsloven om etnisitet har bestemmelser om straff for diskriminerende handlinger. Utredningen vurderer hvordan det strafferettslige vernet mot diskriminering bør utformes for å være i tråd med Grunnloven og menneskerettskonvensjoner Norge er bundet av, og samtidig møte dagens utfordringer på likestillings- og diskrimineringsområdet. Utredningen anbefaler blant annet at kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet tas inn som nye diskrimineringsgrunnlag i straffelovens bestemmelser. 

Departementet vil gå igjennom utredningen og vurdere hvordan den skal følges opp av regjeringen. 

Last ned rapporten (PDF, 1,2 MB).