Høringssvar fra ASVL - Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter

Dato: 15.06.2021

Vi vil gjerne benytte anledningen til å avgi et høringssvar i tilknytning til NOU 2021:4 Norge mot 2025.

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for 200 vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge. Bedriftene har som samfunnsoppgave å gjøre arbeid mulig for alle. For en stor del er bedriftene i kommunalt eie.

I vårt høringssvar vil vi konsentrere oss om anbefalingene knyttet til mentorordning, samt presentere vårt syn på oppfølging av arbeidssøkere som trenger mye bistand for å få eller være i jobb. Også anskaffelsen og evalueringen av arbeidsmarkedstiltak til personer med stort bistandsbehov vil være tema.

Arbeidsinkludering i et overordnet perspektiv

ASVL er glad for at utvalget vektlegger kampen mot utenforskap. At samfunnet tar alle hender i bruk blir svært viktig etter pandemien og fremover mot 2025, både utifra et etisk og et samfunnsøkonomisk perspektiv. I den sammenheng er det viktig at også utviklingshemmede og andre med særlige bistandsbehov får et arbeidstilbud. Tiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening er særlig godt egnet til å inkludere disse gruppene i jobb.

Mentorordning

Utvalget påpeker flere steder i utredningen at en mentorordning knyttet til lønnstilskudd vil gjøre jobbfastholdelse mulig for flere.

ASVL er helt enig i denne vurderingen. En mentorordning er nyttig fordi arbeidsgivere ofte ikke har den kompetansen eller de ressursene som kreves for å gi tilstrekkelig oppfølging til arbeidssøkere med behov for tilrettelegging. ASVL er i ferd med å utarbeide en mentorordning som kan ivareta dette behovet.

Vi vil for øvrig påpeke at oppfølging av arbeidssøkere i bestemte arbeidsmarkedstiltak også kan være svært nyttig. Under løfter vi frem to arbeidsmarkedstiltak der oppfølging vil være særlig aktuelt.

Oppfølging i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid - ordinær

Regjeringen peker i Meld. St. 6 (2020-2021) Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv på Varig tilrettelagt arbeid som en viktig brikke i arbeidsinkluderingsinnsatsen. Regjeringen vektlegger behovet for at arbeidstakere i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (såkalt VTO) får en god oppfølging. I stortingsmeldingen trekker regjeringen frem vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter som aktuelle tilbydere av en oppfølgingstjeneste i VTO. ASVL har allerede, overfor arbeids- og sosialdepartementet, spilt inn en modell for hvordan et slikt oppfølgingsarbeid kan organiseres.

Oppfølging etter endt tiltaksløp - Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening er det viktigste tiltaket for arbeidssøkere som trenger lengre og omfattende støtte for å nærme seg arbeidslivet. Her opererer NAV med et måltall på 50 prosent for overgang til arbeid eller utdanning. Oslo Economics påpeker at de faktiske resultatene varierer, men at dette må sees i lys av at arbeidssøkerne i tiltaket ofte har betydelige utfordringer. Selv om mange lykkes med å komme i arbeid etter endt tiltak, er det grunn til å frykte at jobbfastholdelsen over tid, synker. Mange tiltaksdeltakere oppgir at de ofte er redd for å begynne i ordinært arbeid, fordi de vet at oppfølgingen de har fått gjennom tiltaksløpet, da vil opphøre.

Vi mener at en oppfølgingsordning som følger opp tiltaksdeltakeren også etter at tiltaket er ferdig, vil være svært gunstig. En slik ordning trygger arbeidstakeren på veien inn i arbeidslivet, og sikrer høyere grad av jobbfastholdelse over tid. Etter vårt syn vil det være naturlig at veiledere i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter foretar denne oppfølgingen. Gjennom tiltaksløpet vil de ha tilegnet seg god kjennskap til den enkelte arbeidssøkers utfordringer. Bransjen besitter dessuten en unik kunnskap om hva som må til for at utsatte arbeidssøkere skal få, og ikke minst beholde, en jobb over tid.

Anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak

Utredningen, samt den nevnte stortingsmeldingen, peker på behovet for innovative anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak. I stortingsmeldingen er det en uttalt intensjon om å åpne for mer frivillighet. Stortingsmeldingen holder også døren åpen for kommersielle aktører. ASVL har to merknader i den anledning.

1 Tjenestetilbudet til samfunnets mest utsatte arbeidssøkere kan ikke baseres på dugnadsånd, frivillighet og aktører med kort tidshorisont. Denne gruppen arbeidssøkere er avhengig av at det finnes et stabilt tilbud over tid. Etter vårt syn bør samfunnet derfor legge til rette for at arbeidsmarkedstjenester primært tilbys av offentlig eide bedrifter i den enkelte arbeidssøkers lokalsamfunn. Vekst- og arbeidsinkluderingsbedriftene opererer i henhold til en kravspesifikasjon fra NAV, noe som sikrer at personer med behov for omfattende bistand, får et kvalitativt godt tilbud der de bor.

2 ASVL deler utvalgets oppfatning om at sosiale entreprenører kan utgjøre et kreativt supplement til arbeidsmarkedstjenestene. Men vi vil samtidig peke på at vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter er blant landets mest kreative virksomheter - de har lang erfaring i å skape arbeidsarenaer tilpasset den enkeltes arbeidsevne, og tilpasset lokal etterspørsel etter tjenester. Vi mener det er viktig at disse virksomhetene får anledning til fortsatt å drive tjenesteinnovasjon. Dessverre har innstramminger i regelverket for godkjenning de siste årene ført til at bedriftene pålegges store organisatoriske endringer for å kunne tilby en del tjenester. I tillegg er NAVs praktisering av regelverket i enkelte fylker lite dynamisk. Vi etterlyser derfor en gjennomgang av hvordan regelverket for forhåndsgodkjente aktører kan innrettes på en måte som gir gode rammer for innovasjon, samtidig som kvaliteten på tilbudet opprettholdes.

Evaluering av arbeidsmarkedtiltak

Utvalget tar til orde for at NAV må gis ansvar for å utforme arbeidsmarkedstiltak som kan evalueres i etterkant. Vi deler utvalgets syn på at det er viktig å finne ut om arbeidsmarkedstiltak har den ønskede effekten. Men vil vil sterkt understreke tre forhold:

1 Tiltak må evalueres av en ekstern part, altså ikke av NAV eller tilbyderen selv

2 Tiltak må utformes slik at det er mulig å bruke vitenskapelige metoder i evalueringen

3 Særlig viktig er det at tiltakssøkerne som deltar i tiltak som skal sammenliknes, blir valgt ut etter vitenskapelige metoder. Dette for å unngå at seleksjon av deltakere gir skjeve resultater.

Referanser

Meld St. 6 (2020-2021) Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv. Arbeids- og sosialdepartementet.

Oslo Economics (2020): Arbeidsforberedende trening (AFT) /nummer 2020-73. Oslo: Oslo Economics