Høringssvar fra Norsk Flygerforbund

Dato: 25.06.2021

Norsk Flygerforbund vil gi følgende tilbakemelding på utvalgets vurdering og tilråding vedr. taxfree-ordningen. Utvalget foreslår at taxfree-ordningen avvikles og redegjør for at ordningen undergraver det norske avgiftssystemet og den norske alkohol- og tobakkspolitikken, øker tilgjengeligheten og forbruket av alkohol og tobakk, og utfordrer Vinmonopolets stilling. De redegjør også for at ordningen har uheldige klima- og miljøeffekter, ved at den bidrar til lavere billettpriser, slik at flytrafikk og utslipp er høyere enn de ellers ville vært.

Norge og nordmenn er helt avhengige av Avinors luftfartsnettverk. Dette er et helthetlig infrastruktursystem som understøtter bosetting, arbeids- og næringsliv og gir folk mulighet til å reise. I dag er en betydelig del av flyplass-strukturen finansiert gjennom taxfree-ordningen.

Ordningen bidrar til en stabil, forutsigbar og sikker finansiering av flyplasstilbudet i Norge, og da særlig regionale flyplasser i distriktene. Den bidrar også til finansiering av de ikke-statlige lufthavnene Torp og Haugesund. I tillegg finansierer inntektene fra ordningen en rekke andre samfunnsoppgaver som Avinor har ansvar for å forvalte. Så lenge et helhetlig og gjennomgående luftfartsnettverk over hele landet er avhengig av inntekter fra taxfree-ordningen må denne videreføres.

Utvalget går ikke godt nok inn i konsekvensene for det helhetlige transportnettet som luftfarten sikrer ved avvikling av tax-freeordningen. Ved et eventuelt bortfall av inntektene fra taxfree-ordningen, en avvikling samtidig ses i sammenheng med kompenserende tiltak, og følges av en ny finansieringsmodell for Avinor. Ved en avvikling så må enten Avinors kostnader reduseres, inntektene fra andre kilder øke, inntektsbortfallet kompenseres med tilskudd over statsbudsjettet, eller at det gjøres gjennom en kombinasjon for disse. Det er vesentlig at Avinor sikres inntekter for å drifte og videreutvikle lufthavnene.

Økte inntekter fra andre kilder kan bety høyere luftfartsavgifter, som i neste omgang vil gi høyere billettpriser. Alternativt, eller i en kombinasjon, måtte trolig en del av lufthavnene som går med bedriftsøkonomisk underskudd legges ned – hvis vi ser bort fra muligheten for tilskudd over statsbudsjettet. Både økte billettpriser og færre lufthavner vil kunne redusere etterspørselen etter flyreiser, og gi mindre trafikk og mindre utslipp. I et slikt bilde er det også vesentlig å ta med at en del av trafikken trolig vil bli erstattet med annen transport og gi økte utslipp derfra, og også at spesielt lange reiser og reiser i distriktene ikke er tilrettelagt for andre transportformer enn fly.

Med vennlig hilsen,

Yngve Carlsen

forbundsleder