Vedlegg 3

Vedlegg 3

Videreutdanning i sykepleie - godkjenning av utdanninger og studenters muligheter for støtte

Vi viser til brev 27.02.98. Etter Lånekassens forskrifter for 1998-99 kap. I, pkt. 3.2.2 kan det ikke tildeles støtte til etatsopplæring eller bedriftsintern opplæring. De bedriftsinterne videreutdanningene i sykepleie faller derfor ikke inn under våre støtteordninger. Spørsmålet om støtte kunne tildeles studenter i denne typen utdanning ble avklart med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet senest for ett år siden, der departementet i brev 12.03.97 (ref. 96/4872) slår fast at videreutdanning ved sykehusene er bedriftsintern utdanning som ikke faller inn under støtteordningen.

Når det gjelder videreutdanninger i sykepleie som er organisert som ordinære studier ved de statlige høgskolene, er disse støtteberettiget i Lånekassen. Utdanninger ved private høgskoler må godkjennes av departementet før støtte kan gis, jf. KUF’s godkjenning av videreutdanningen ved Betanien sykepleierhøgskole.

Utdanningsstøtten til studenter i de godkjente utdanningene er behovsprøvd mot den inntekt studenten har under utdanningen. Stipend og/eller lønn fra arbeidsgiver under utdanningen regnes som arbeidsfri inntekt og skal gå til fradrag i støtten med 60% av bruttobeløpet, jf. forskriftenes kap. III, pkt. 4.2. I praksis betyr dette at studenter som har full lønn under utdanningen, normalt ikke vil være berettiget til støtte fra Lånekassen.

Det kan gis rentefritak og betalingsutsettelse for tidligere lån til studenter som er i godkjent fulltidsutdanning og som har rett til støtte etter reglene i forskriftenes kap. I, jf. kap. VI, pkt. 6.1 og 8.1. Det betyr at studenter som er i godkjent fulltidsutdanning og har rett til støtte etter hovedreglene i kap. I, men der støtten faller bort på grunn av den økonomiske behovsprøvingen etter reglene i kap. III, kan få rentefritak og betalingsutsettelse for ev. tidligere lån i like lang tid som de har rett til støtte etter hovedreglene.

For at studenter i videreutdanninger som drives ved sykehusene skal kunne få støtte fra Lånekassen, må KUF godkjenne utdanningen som støtteberettiget, dvs. ikke definere den som bedriftsintern, samt godkjenne sykehuset som lærested. Det er ikke noe i forskriftene som tilsier at utdanninger som hører inn under andre departementer ikke skal kunne godkjennes som støtteberettiget.

Med hilsen

Vigdis Moseng
fagdirektør

Kirsten Fischer
rådgiver

Lagt inn 22. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen