Vedlegg 7

Vedlegg 7

Forslag til skisse for rammeplan for videreutdanning i anestesi-, intensiv, operasjons- og barnesykepleie

Omfang: 3 semester, 40-50% teori og 50-60% veiledet praksisstudier.

Vekttall: 30 vt

Utdanningene tar sikte på å utdanne sykepleiere til å ivareta spesielle yrkesfunksjoner innenfor anestesi-, intensiv-, operasjons og barnesykepleie og sette utdanningene i et historisk perspektiv.

Begrepet spesialsykepleie er valgt for å presisere at fordypning i sykepleie har den hensikt å utdanne til spesielle funksjonsområder for sykepleiere.

Mål:

Rammeplanen skal fastsette mål for hvilken kompetanse studentene skal ha etter endt utdanning. Målene skal gi uttrykk for de kunnskaper, ferdigheter og holdninger studenten skal utvikle innenfor de ulike spesialutdanningene og signalisere hvilke yrkesfunksjoner utdanningene skal kvalifiesere for.

Innhold

Hovedemne 1: Spesialsykepleie 18 vekttall

Emner

A. Felles for alle videreutdanningene:

 • Spesialsykepleie i et historisk og samfunnsperspektiv
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode relatert til fagutvikling, kvalitetssikring og oppgaveskriving
 • Etiske perspektiver på yrkesutøvelse
 • Sykepleierens (ulike videreutdanninger) funksjon- og ansvarsområder
 • Juridiske rammer for yrkesutøvelse/helsetjeneste
 • Ledelse i sykehus/spesialavdelinger
 • Veiledning/undervisning til pasienter og pårørende
 • Opplevelser og reaksjoner ved å være akutt/kritisk og alvorlig syk
 • Hygiene og infeksjonsforebyggelse
 • Yrkesutøvelse i et tverrfaglig perspektiv
 • Arbeidsmetoder for å planlegge og tilrettelegge spesialsykepleie med tanke på å ivareta rettssikkerhet og medbestemmelse for pasienter og pårørende

B. Områdespesielle emner i sykepleie

Spesialsykepleie ved ulike diagnoser, inngrep og sykdomstilstander

Hovedemne 2: Medisinskfaglige og naturvitenskapelige emner: 12 vekttall

 • anatomi/ fysiologi
 • medisinske sykdomstilstander og patofysiologi relatert til intensiv og anestesi
 • mikrobiologi
 • farmakologi
 • medisinsk/teknisk utstyr
 • kirurgi
 • standard praksis og metoder i intensivmedisin og anestesi

Sammensetning og vektlegging av de ulike emnene vil variere ved de ulike videreutdanningene .

Organisering

En del av utdanningsprogrammet kan organiseres som fellesundervisning, mens det fagspesifikke stoffet må organiseres i følge hver videreutdanning.

Den teoretiske undervisningen vil ha en teori på tre nivå: teori som gir grunnlag for handling (f. eks. metoder for yrkesutøvelse), analytisk, deskriptiv teori og metateori. For at studentene tidlig i studiet skal integrere teori og praksis, kan det være hensiktsmessig å presentere teori som gir grunnlag for handling tidlig i utdanningen, for eksempel spesialsykepleie (relatert til de ulike videreutdanninger), medisinske basisfag og medisinsk/teknisk utstyr.

Praksisstudier må foregå i spesialavdelinger for de ulike videreutdanninger. Omfang og bredde på praksisstudiene må være slik at målene for utdanningen i henhold til rammeplanen kan nås.

Arbeidsformer

Læring i teori og praksis

Den pedagogiske utfordringen ligger i å planlegge og gjennomføre studiet slik at studenten opplever en integrering av teori og praksis.

Den teoretiske undervisning kan formidles med ulike metoder, som forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, selvstudier, problembasert læring og oppgaveløsning.

Kompetansen som studentene skal utvikle, kan ikke læres isolert fra praksis. Bare i reelle praksissituasjoner vil studentene møte utfordringer som er komplekse nok til å gi erfaringer som gir grunnlag for å utvikle funksjonsdyktighet i spesialsykepleie. Det må tidlig i utdanningsforløpet legges opp til læring i reelle yrkessituasjoner. Læring i praksisstudiet vil skje i mester-svenn relasjonen og ved at det bli knyttet veiledning til yrkesutøvelse. Det må tas i bruk veiledningsmetoder der refleksjon over handling er sentralt for at studentene skal utvikle egen yrkeskompetanse. Metodene kan brukes individuelt og/eller sammen med medstudenter og lærer/veileder.

Samarbeidsavtaler mellom høgskole og sykehus

Rammeplanen bør angi områder hvor det er hensiktsmessig å ha samarbeidsavtaler

 • avtaler om studieplasser i sykehusene
 • kvalifisering av praksisveileder
 • samarbeid om lokalt fagplan- og læreplanarbeid
 • økonomiske avtaler
 • samarbeidsorgan mellom representanter fra praksisfeltet, studenter og høgskole om utvikling av studiet og opptak av studenter

Vurdering

 • en 6 –timers eksamen i spesialsykepleie
 • en 6 –timers eksamen i medisinskfaglige/naturvitenskapelige fag
 • en skriftlig fordypningsoppgave i sykepleie
 • praksisstudier vurderes til bestått/ikke bestått etter vedtatte kriterier

Krav til lærerkompetanse

Tilsvarende krav til lærerkompetanse som ved tilsetting i universitet og høgskole. I tillegg videreutdanning i sykepleie innen spesialiteten.

26.05.98

Marit Kvangarsnes
Marit Nygaard
Torunn Eik

Lagt inn 22. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen