Vedlegg R-7/99

Vedlegg til Finansdepartementets rundskriv R-7/99 av 08.07.1999 om Statens konsernkontoordning – informasjon om rammeavtaler med kontoførere

Oversikt over hvilke krav i rammeavtalene av 1999 som enten er nye eller er presisert i forhold til rammeavtalene av 1997 og økonomiregelverket (jf omtale i rundskrivets punkt 2.1). Alle henvisninger gjelder i forhold til rammeavtalene av 1999 og for alle kontoførerne. Dette gjelder følgende punkter:

(i) Avtalens punkt 4.5
Punktet dekker virksomhetenes mulighet for å kunne prøve ut, og eventuelt ta i bruk, nye formater formater basert på EDIFACT-meldinger for utveksling av data mellom virksomhet og kontofører. En eventuell utprøving av EDIFACT-meldinger skal skje på grunnlag av et tillegg til avtaleverket.

(ii) Avtalens punkt 4.7
Med hensyn på oppsigelse av avrop, er det presisert at virksomheten i oppsigelsesperioden skal kunne forberede overgang og foreta oppstart av tjenesteytelser fra annen kontofører.

(iii) Avtalens punkt 13.6
Omtaler eventuelle endringer av de avtalte priser for inn- og utbetalingstjenester med kontofører, som følge av endringer i interbankgebyrer, jf de angitte interbankgebyrer i vedlegg 5 – Priser, punkt 1.5, til avtalene.

(iv) Avtalens punkt 9.1 annet avsnitt
Omtaler konsekvenser av planlagte endringer i Norges Bank sitt oppgjørssystem.

(v) Avtalens punkt 14.1
Presisering av at kontoførers faktura til virksomheten vedrørende betalingstjenester også skal inneholde eventuelle bedriftsterminaltjenester virksomheten har benyttet. Videre skal den være utformet slik at transaksjonsformer og priser kan sammenholdes med det som er angitt i vedlegg 5 til avtalene. Fakturaen bør også inneholde informasjon om kontoførers volumpriser (volumgrense-/trinn i vedlegg 5) med staten.

(vi) Avtalens punkt 16.5
Ansvar i forhold til overgangen til år 2000 er tatt inn i punktet.

(vii) Vedlegg 1, punkt 1.1 (d)
Krav til at det av konteringsdataene/kontoutskriften skal være mulig å utlede hva som er oppgjørsdato i Norges Bank.

(viii) Vedlegg 1, punkt 1.1 (e)
Presisert at forsegling av konteringsdata før oversendelse til virksomheten fra kontofører også gjelder der virksomheten benytter AutoGiro/AvtaleGiro.

(ix) Vedlegg 1, punkt 1.2
Tatt inn en presisering av at elektroniske transaksjoner henholdsvis med og uten KID skal sendes virksomheten i to grupper.

(x) Vedlegg 1, punkt 3
Med hensyn til de materielle kravene overfor kontofører vedrørende kontroll av om KID – informasjon (gjelder elektroniske transaksjoner) er gyldig, er dette endret til et skal-krav (mot sist et bør-krav). Virksomheten skal kunne avtale med kontofører bruk av denne funksjonaliteten.

(xi) Vedlegg 3 – punkt 1.1
Det er presisert at kontoutskriften (papirbaserte) skal være fortløpende nummerert og bør inneholde inngående og utgående saldo.

(xii) Vedlegg 2 – punkt 1.2
Bruk av CD er tatt inn som ett av flere alternativer for reserveløsning/ unntaksløsning ved overføring av betalingsoppdrag fra virksomheten til kontofører.

(xiii) Vedlegg 2 – punkt 3.2
Det er tatt inn en nærmere presisering av hvilke opplysninger som skal logges av kontofører ved superbrukeres opprettinger direkte i produksjonssystemet, og av hvordan det skal logges.

(xiv) Vedlegg 2 – punkt 3.4
De ulike kravene til kontoførers kontroll av feilsituasjoner er nå satt inn i en tabell. Kravene er supplert med kontroll av “manglende/ugyldig informasjon for å kunne generere ny nøkkel”.

(xv) Vedlegg 2 – punkt 4
Tatt inn at dataene fra venteregisteret skal også kunne sendes på elektronisk format til virksomheten.

(xvi) Vedlegg 2 – punkt 7.4
Presisert at kravene til autorisasjon gjelder også for stoppeoppdrag.

(xvii) Vedlegg 2 – punkt 7.5
Presisert at stoppingen av et betalingsoppdrag skal iverksettes av kontofører snarest mulig etter at stoppeoppdraget er autorisert.

(xviii) Vedlegg 2 – punkt 8.1
Krav om at det av avregningsreturen (som oversendes virksomheten) skal være mulig å utlede hva som blir oppgjørsdato i Norges Bank.

(xix) Vedlegg 4
Tidligere alternativ med bruk av passordlister ved pålogging til kontoførers bedriftsterminalsystem er tatt ut (passordkort er etter dette eneste alternativ).

(xx) Vedlegg 5
Nye punkter 1.5 og 1.7.
Punkt 1.5 med hensyn til presisering av prising ved sammentrekking av flere enkeltbetalinger med samme dato og til samme mottaker.
Punkt 1.7 gir en oversikt over de interbankgebyrene som en del av transaksjonsprisene er basert på, jf den presiseringen som er tatt inn i avtalens punkt 13.6 om endringer i prisene ved endringer i interbankgebyrene.