vedlegg5 - 11/99

VEDLEGG 5 Andre regnskap og spesifikasjoner

Statsbedriftenes balansekonti gruppert etter ny regnskapslov

Tabell 5.X Mal for statsbedrifter, spesifikasjon av balansen pr 31. desember 1999

Eiendeler

Kroner

Egenkapital og gjeld

Kroner

Anleggsmidler:

Egenkapital:

Driftsmidler, eiendommer

8 000 000

Egenkapital uten reguleringsfond

4 930 000

Aksjer, andeler

2 000 000

Reguleringsfondet

10 000 000

Utlån og obligasjoner

50 000 000

Sum anleggsmidler

60 000 000

Sum egenkapital

14 930 000

Omløpsmidler:

Langsiktig gjeld

Varebeholdninger, varer i arbeid

70 000

Statens rentebærende kapital

15 000 000

Kortsiktige fordringer

7 000

Annen langsiktig gjeld

30 000 000

Kortsiktige plasseringer

0

Kassebeholdning og innskudd

123 000

Sum omløpsmidler

200 000

Sum langsiktig gjeld

45 000 000

Kortsiktig gjeld:

Kortsiktig gjeld

70 000

Mellomværende med statskassen

200 000

Sum kortsiktig gjeld

270.000

Sum eiendeler

60 200 000

Sum gjeld og egenkapital

60 200 000