Særskilt vedlegg til St.prp. nr 6 (2001-2002)

Vedlegg til Avtale mellom EFTA-statene og Det hasjimittiske kongeriket Jordan (frihandelsavtale)

Konsesjonslister og opprinnelsesregler med mer

Vedlegg 1 - Vedlegg til "Avtale mellom EFTA-statene og Det hasjimittiske kongeriket Jordan (frihandelsavtale)"

Vedlegg 2 - Vedlegg til "Landbruksprotokoll mellom Kongeriket Norge og Det hasjimittiske kongeriket Jordan"

Vedlegg 3 - Annex to "Agreement between the EFTA-States and the Hashemite Kingdom of Jordan"

Vedlegg 4 - Annex to "Agricultural Protocol between the Kingdom of Norway and the Hashemite Kingdom of Jordan"