Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedtak - Merverdiavgiftsloven § 70 - statlige virksomheter - endring av drift og/eller finansiering

Skattedirektoratet
Postboks 6300 Etterstad
0603 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

98/5383 SL LRD/KR

31.08.2006

Merverdiavgiftsloven § 70 - statlige virksomheter - endring av drift og/eller finansiering

Vi viser til vedtak 23. mars 2006 hvor Finansdepartementet med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 aksepterer at statlige virksomheter som på grunn av usikkerhet knyttet til regelverket ikke har latt seg registrere, etter søknad gis anledning til å utsette merverdiavgiftspliktene frem til 1. januar 2007.

Departementets vedtak hadde bakgrunn i at vi la til grunn at en del statlige virksomheter hadde valgt å ikke la seg registrere fordi det hersket en viss usikkerhet knyttet til merverdiavgiftsregelverket. Ved vedtakelsen av utsettelsen ga departementet samtidig en generell vurdering av hvilken betydning en endring av drift og/eller finansiering kan få i forhold til merverdiavgiftsloven § 11 første ledd. Departementet er blitt kjent med at verken vurderingen eller vedtaket er blitt gjort tilstrekkelig kjent for berørte aktører. Finansdepartementet aksepterer på denne bakgrunn at aktuelle statlige virksomheter gis anledning til å utsette merverdiavgiftspliktene frem til 1. januar 2008. Dette innebærer at virksomheter som ikke er registrert, etter søknad kan gis anledning til å vente med å la seg registrere i merverdiavgiftsmanntallet frem til denne datoen. Virksomhetene vil dermed ikke ha fradragsrett for inngående merverdiavgift frem til registrering skjer. De vil heller ikke måtte oppkreve utgående merverdiavgift. Departementet gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gitt ytterligere fristutsettelser.

Skattedirektoratet gis med dette fullmakt til å foreta den praktiske gjennomføringen av denne ordningen. Dersom det anses hensiktsmessig, kan Skattedirektoratet delegere oppgaven videre.

Statlige virksomheter som er merverdiavgiftspliktige skal i utgangspunktet kontakte sitt lokale fylkesskattekontor for veiledning og registrering i merverdiavgiftsmanntallet. På bakgrunn av den usikkerheten som har hersket på området antar departementet imidlertid at det er hensiktsmessig at Skattedirektoratet informerer om regelverket og om departementets vedtak om utsettelse av avgiftsplikten.

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin
seniorrådgiver

Gjenpart: Riksrevisjonen