Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kratforetak for inntektsåret 2006

Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kratforetak for inntektsåret 2006

 

Fastsatt av Finansdepartementet 22. januar 2007 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8. 

For inntektsåret 2006 er rentesatsene for beskatning av kraftforetak:

1. Den normerte risikofrie renten settes til 3,2 prosent.

2. Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven 18-2 fjerde ledd tredje punktum settes til 2,7 prosent.

3. Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 7,2 prosent.

4. Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 5,2 prosent.

5. Rentesats for kapitalisering ved verdsettelse av formue i kraftanlegg etter skatteloven § 18-5 niende ledd settes til 4,7 prosent.

 

Til toppen