Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2007

Fastsatt av Finansdepartementet 31. januar 2008 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8.

Fastsatt av Finansdepartementet 31. januar 2008 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8. 

 
1. Den normerte risikofrie renten settes til 4,9 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.

2. Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter   skatteloven 18-2 fjerde ledd tredje punktum settes til 3,9 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.

3. Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 4,9 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.

4. Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 5,0 prosent. Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 femte ledd annet punktum settes til 3,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet og tredje punktum.

5. Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a settes til 3,5 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 fjerde punktum.

6. Rentesats for kapitalisering ved verdsettelse av formue i kraftanlegg etter skatteloven § 18-5 niende ledd settes til 7,1 prosent, jf. FSFIN § 18-8-4.


 

Tilhørende lov

Til toppen