Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2008

Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2009 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8.

1. Den normerte risikofrie renten settes til 5,2 prosent, jf. FSFIN § 18-8-1.

2. Rentesatsen for fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd tredje punktum settes til 4,1 prosent, jf. FSFIN § 18-8-2.

3. Rentesatsen for friinntekt etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 5,2 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.

4. Rentesats for fremføring av negativ grunnrente etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 5,2 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum.

5. Renten etter skatteloven § 18-3 niende ledd bokstav a settes til 3,7 prosent, jf. FSFIN § 18-8-3 tredje punktum.

6. Rentesats for kapitalisering ved verdsettelse av formue i kraftanlegg etter skatteloven § 18-5 niende ledd settes til 5,1 prosent, jf. FSFIN § 18-8-4.

Tilhørende lov

Til toppen