Vedtak om fastsettelse av rentesatser for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2005

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Vedtak om fastsettelse av rentesatser for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2005

Fastsatt av Finansdepartementet 24. januar 2006 med hjemmel i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 18-8.

For inntektsåret 2005 er rentesatsene for beskatning av kraftforetak:

  1. Den normerte risikofrie renten settes til 3,36 prosent.
  2. Rentesatsen etter skatteloven § 18-2 fjerde ledd tredje punktum settes til 2,8 prosent.
  3. Rentesatsen etter skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b settes til 7,4 prosent.
  4. Rentesatsen etter skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum settes til 5,3 prosent.
  5. Rentesatsen etter skatteloven § 18-5 niende ledd settes til 4,8 prosent.