Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Til innholdsfortegnelse

Forord

Kjære leser,

Jeg har gleden av å presentere veilederen til reglene om offentlige anskaffelser. Målet med veilederen er å gjøre et krevende og omfattende regelverk mer forståelig, og bidra til at offentlige oppdragsgivere kan gjennomføre effektive og gode innkjøp.

Bakgrunnen for veilederen er at ny lov og nye forskrifter om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017. Et av de viktigste formålene med de nye anskaffelsesreglene er effektiv ressursbruk. Det er mange oppdragsgivere og leverandører som har gitt klart uttrykk for at anskaffelsesregelverket har vært for detaljert, komplisert og formalistisk. Videre har kostnadene og ressursbruken ved gjennomføringen av offentlige anskaffelser blitt for høye, særlig i forhold til anskaffelsenes verdi. Jeg er derfor svært fornøyd med at de nye reglene inneholder flere nyvinninger og forbedringer som vil bidra til en enklere hverdag for både innkjøpere og leverandører til det offentlige, særlig for små og mellomstore bedrifter.

Blant flere gode forenklingstiltak vil jeg gjerne trekke frem at den nasjonale terskelverdien er blitt hevet betraktelig slik at ressursbruken ved mindre anskaffelser kan reduseres. Videre har vi fulgt opp Forenklingsutvalgets forslag om å forenkle reglene for innkjøp under EØS-terskelverdiene.

Av andre nyvinninger vil jeg også nevne bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler i hele anskaffelsesprosessen. Dette vil forenkle innlevering av tilbud både i Norge og på tvers av landegrensene i EØS-området. Videre vil innføringen av det europeiske egenerklæringsskjemaet føre til en reduksjon av leverandørenes dokumentasjonsbyrde.

Det nye regelverket legger også godt til rette for at offentlige oppdragsgivere kan ivareta miljø- og klimahensyn, sosiale hensyn, innovasjon og andre samfunnshensyn gjennom sine anskaffelser.

De nye reglene vil imidlertid være av begrenset verdi, dersom dere som offentlige innkjøpere ikke utnytter de mulighetene som ligger i de nye anskaffelsesreglene. For å oppnå "det gode innkjøp" er det helt nødvendig at offentlig oppdragsgivere vektlegger innkjøpsfaglig kompetanse hos sine medarbeidere.

Mitt håp er at veilederen kan være et nyttig verktøy for alle brukere av anskaffelsesreglene.

Lykke til med innkjøpene!

Oslo, november 2017

Monica Mæland

Næringsminister
Til dokumentets forside