Veiledning til forskrift om bruk av mobiltelefon i motorvogn

Utarbeidet av Samferdselsdepartementet 11.02.2000.

Veiledning til forskriften om bruk av mobiltelefon i motorvogn

Utarbeidet av Samferdselsdepartementet 11.02.2000.

I forbindelse med at forskrift 17. desember 1999 nr. 1309 om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn trer i kraft 15. mars 2000, har Samferdselsdepartementet utarbeidet en veiledning om forståelsen av forskriften. Det gjøres oppmerksom på at veiledningen ikke er ment å være uttømmende.

Hva reguleres i forskriften?

Generelt

Forskriften regulerer førers bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn, jf. § 1 første punktum. Passasjerers bruk av mobiltelefon faller ikke inn under reguleringen. Forskriften stiller ikke krav til selve mobiltelefonen, men til plassering/montering og bruk av denne. Forutsatt at kravene med hensyn til dette er oppfylt stilles det ellers ikke spesifikke krav med hensyn til type mobiltelefon og valg av teknisk løsning for å kommunisere via telefonen. Det presiseres at den generelle aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven § 3 også vil gjelde i forhold til førers bruk av mobiltelefon under kjøring.

Mobiltelefon

Begrepet ” mobiltelefon” er definert i § 2 bokstav a som: ”Radioutstyr for kommunikasjon over offentlig nett.”. Radioutstyr for kommunikasjon over såkalt lukket nett som benyttet av blant annet utrykningskjøretøy, busser og drosjer faller utenfor begrepet mobiltelefon i denne forskriftens betydning. Bruk av slikt utstyr reguleres dermed heller ikke av forskriften, men vil likevel omfattes av vegtrafikklovens generelle krav til aktsomhet, jf. nærmere omtale av dette nedenfor.

Bruk av mobiltelefon

Begrepet ” bruk av mobiltelefon” er definert i § 2 bokstav c som ”Enhver bruk, herunder all betjening av mobiltelefonens tastatur, samtale, mottak av anrop, mottak eller sending av melding eller tekst.” Begrepet har dermed en så vid utforming at det også omfatter eventuelle nye fremtidige bruksmåter av mobiltelefon.

Under kjøring

Det følger av § 1 første punktum at reguleringen etter forskriften gjelder under kjøring. Begrepet ” kjøring” er definert i § 2 bokstav b som ”motorvogn som er i bevegelse”. I departementets høringsbrev av 23. november 1998 fremgår det forutsetningsvis at motorvogn anses å være i bevegelse inntil den er stanset på trafikalt forsvarlig sted. Eksempelvis vil en motorvogn som er stanset i vegbanen grunnet kø, rødt lys, stoppskilt eller annet fremdeles være i bevegelse i denne forskrifts forstand. Fører av motorvogn som ønsker å bruke håndholdt mobiltelefon må etter dette stanse motorvognen på trafikalt forsvarlig sted. I prinsippet stilles det da ingen krav om at motor eller tenning må være slått av. Imidlertid gjøres det ingen unntak fra de til enhver tid gjeldende regler om trafikk gitt i eller i medhold av vegtrafikkloven, herunder bl.a. om tomgang, plassering, stans eller parkering.

Nærmere om holder

Begrepet ” holder” jf. § 1 første punktum er ikke ment å innebære et krav til bestemte typer festeanordninger. Både mer tradisjonelle mobiltelefonholdere og annet utstyr som magnetanordninger m.m. kan være en holder i forskriftens forstand. Det sentrale er at lovlig bruk av mobiltelefon under kjøring forutsetter at mobiltelefonen er plassert ” i eller på ”en holder. Hvilken utforming holderen har er således bare av betydning ift. funksjonalitet, dvs. at holderen faktisk holder mobiltelefonen på plass.

Det kreves imidlertid at holderen er ”forsvarlig fastmontert”, hvilket innebærer at holderen skal være sikret tilstrekkelig feste til motorvognen. Om holderen da er festet med lim, skruer eller på annen måte har utover dette ikke betydning

Plassering/montering

Forskriften fastsetter i utgangspunktet to krav til hvor holderen skal monteres, jf. § 1 annet punktum. Kravene er satt for å sikre at førerens oppmerksomhet og synsfelt ved bruk av telefonen i størst mulig utstrekning er rettet fremover mot vegen. Ved montering må man være oppmerksom på forholdet til eventuell airbag.

1) Holder skal være montert i umiddelbar nærhet av rattet

Kravet ”i umiddelbar nærhet av rattet” er satt for at fører ikke skal strekke seg langt fra rattet for å kunne betjene mobiltelefonen. En holder som er montert over hanskerommet på passasjersiden vil klart ikke være i umiddelbar nærhet av rattet. Hvor grensen nærmere skal trekkes vil bero på et skjønn. Begrepet ”umiddelbar” innebærer likevel at man ikke kan montere holderen særlig langt fra rattet om man skal oppfylle forskriftens krav på dette punkt.

2) Så nært førers ordinære synsfelt som praktisk mulig

Førers ordinære synsfelt vil i utgangspunktet være området over instrumentpanelet. Er holder montert dashbordet vil således dette kravet være oppfylt. Det er imidlertid tatt hensyn til at motorvogner er innredet forskjellig. Kravet er derfor at holder skal være montert så nært førers ordinære synsfelt som praktisk mulig.

Kravene under 1 og 2 gjelder likevel ikke for motorvogn hvor mobiltelefonholder er en integrert del av kjøretøyets originalinnredning. Eksempelvis er det biler som leveres originalt med mobiltelefonholder nedfelt i midtkonsollen. Kravet om at mobiltelefonen under bruken skal være plassert i eller på en holder gjelder imidlertid også i disse tilfellene.

Utstyret skal ikke godkjennes av Samferdselsdepartementet

Det er ikke lagt opp til at mobiltelefoner, holderutstyr eller handsfree-utstyr skal godkjennes av departementet eller annen offentlig etat. Fører som ønsker å bruke mobiltelefon under kjøring med motorvogn vil selv ha ansvaret for at bruken skjer i henhold til forskriften. Overtredelse av forbudet straffes med bot på kr 500,-, jf. ny § 1 nr. 12 i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker som trer i kraft 15. mars 2000.

Stilles det øvrige krav til førers bruk av mobiltelefon i motorvogn?

Selv om forskriftens krav er oppfylt vil førers bruk av mobiltelefon kunne være i strid med bestemmelsen i vegtrafikkloven § 3 som lyder: ”Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.”.

Selv om mobiltelefonen er forsvarlig fastmontert i henhold til forskriften, vil det f.eks. kunne være et brudd på aktsomhetsbestemmelsen i § 3 hvis en bilfører sender tekstmelding og derved har blikket rettet mot mobiltelefonen i lengre tid i stedet for mot vegen. Generelt kan det sies at redusert oppmerksomhet som resultat av bruk av mobiltelefon under kjøring kan innebære et brudd på aktsomhetsbestemmelsen. Denne generelle aktsomhetsregelen gjelder naturligvis også for kommunikasjon over lukket nett.

Det vil etter dette være førers eget ansvar å sørge for at bruk av mobiltelefon under kjøring med motorvogn skjer i overensstemmelse med forskriften, og at bruken ikke medfører redusert aktsomhet.