Vigtor AS

Vi viser til klage datert 12. juli 2012 som er oversendt med brev fra Foretaks­registeret datert 23. juli 2012.

Om klagen
Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 4. juni 2012 om å nekte registrering av fravalg av revisjon for regnskapsåret 2011 for selskapet Vigtor AS, org. nr. 993 045 489. Vedtaket er begrunnet med at meldingen er kommet inn for sent. For at fravalg av revisjon skal få virkning for regnskapsåret 2011, er fristen at meldingen skal være registrert i Foretaksregisteret innen 31. desember 2011. Klager hevder at fravalget må registreres fordi de har mottatt en kvittering fra Altinn samt at Tore Flaa ikke kan se å ha mottatt signeringsoppgave fra Altinn. Klager bemerker også at de økonomiske forholdene i selskapet tilsier at fravalg av revisjon må registreres for 2011. Klager viser til lovgivers intensjon om å legge forholdene bedre til rette for mindre bedrifter.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 7-6 (5) siste punktum, fastsetter at beslutning om fravalg av revisjon ikke får virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. I samsvar med dette har Finansdepartementet i brev datert 4. november 2011 presisert at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember 2011 hvis fravalget skal få virkning for årsregnskap for 2011.

Departementets vurdering
Fravalg av revisjon for regnskapsåret 2012 ble registrert i Foretaksregisteret 4. juni 2012. Klagen gjelder fravalg av revisjon for regnskapsåret 2011.

Elektronisk melding om fravalg av revisjon ble mottatt i Foretaksregisteret 31. mai 2012.  Meldingen er dermed kommet for sent for registrering innen fristen. Loven åpner ikke for fristutsettelse, og det er ikke etablert noen overgangs­ordninger for fravalg av revisjon.

Reglene om fravalg av revisjon ble vedtatt 11. april 2011 og trådte i kraft 1. mai 2011. Finansdepartementet sendte ut pressemelding om endringen 15. april 2011. Her fremgikk det at revisjon kunne fravelges allerede for inneværende regnskapsår. Det ble også orientert om dette i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 15. mai 2011. Lovendringen ble omtalt i media og av forskjellige bransjeorganisasjoner. Finansdepartementet presiserte i en pressemelding 4. november 2011 at fravalg av revisjon for årsregnskap for 2011 måtte være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret.

Videre har Brønnøysundregistrene på sine hjemmesider orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg, herunder om vedlegg og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. (Pressemelding 4. mai, informasjon lagt ut 5. september og 1. desember.)

Vi anser på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon om reglene til at selskapene har kunnet innrette seg og få sendt inn meldingen innen fristen.

Melding om fravalg av revisjon ble opprettet 28. november 2011. Samme dag ble den signert av den ene av de to som skulle signere meldingen, Vigdis Rosenborg. Virksomheten har mottatt en kvittering fra Altinn datert 6. desember 2011, der det bekreftes at Vigdis Rosenborg har signert meldingen. Tore Flaa, som var den andre som skulle signere meldingen, signerte først meldingen 31. mai 2012, og meldingen ble dermed først sendt til Foretaksregisteret denne datoen.

Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige. En melding som opprettes i Altinn er ikke sendt inn til eller registrert i Foretaksregisteret. Videre er det selskapet selv som avgjør hvor mange som skal signere meldingen før den sendes inn. For at selskapet skal ha en oversikt over hvor signeringsoppgavene ligger og hvor mange av dem som skal signere, som har signert, blir hver signering etterfulgt av en kvittering for at signeringsskjema er sendt.

Departementet vil understreke at det er viktig at slike kvitteringer for signering sendes. I aksjeselskaper er det normalt flere som skal signere, og ofte andre enn den som foretar selve utfyllingen av meldingen (som ofte er en regnskapsfører eller en advokat). I disse tilfellene vil den som fyller ut meldingen, sende signeringsskjema samtidig til alle som skal signere i Altinn. Deretter vil vedkommende kunne gå inn i Altinn og til enhver tid sjekke hvem som har signert meldingen. For meldingsansvarlig vil det være lett å følge med, og vedkommende vil kunne purre på den eller dem som ikke har signert, slik at meldingen sendes inn når alle har signert. Meldingen sendes inn automatisk i de aller fleste tilfeller når siste signering er gjort.

Departementet er imidlertid enig i at ordbruken på kvitteringen med fordel kan være mer tydelig. Vi vil følge opp dette i vår løpende dialog med Brønnøysundregistrene.

Altinn har undersøkt om det har oppstått noen tekniske feil i den angjeldende perioden. Altinn opplyser at det ikke har vært noen tekniske problemer i perioden som har hindret signering av meldingen. Klagers påstand om at han ikke har mottatt signeringsoppgave i Altinn, er derfor vanskelig å vektlegge. Likebehandlings­hensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at påstand om en slik feil som ikke kan verifiseres, skal kunne føre til fristutsettelse.

Systemet for innsending av elektronisk skjema til Altinn er utførlig forklart i Veiledning for elektronisk registrering som ligger på Altinn.no og på Brønnøysundregistrenes hjemmesider. Det fremgår av denne at det når som helst vil være mulig å logge seg inn i Altinn og sjekke status på meldinger man arbeider med eller har sendt inn til Brønnøysundregistrene. Dette får man tilgang til via lenken ”Til min behandling” i meldings­boksen. Når Samordnet registermelding er blitt sendt til Brønnøysund­registrene, vil dette komme opp som en egen status. Det samme gjelder når det er fattet vedtak i saken.

Vi har forståelse for at ikke alle leser veilederen i detalj fra begynnelse til slutt, men det er likevel selskapet eller meldingsansvarlig selv som er ansvarlig for å sette seg inn i hvordan Altinn fungerer. Vi mener at det er lagt til rette for at brukerne skal kunne forstå systemet og hva de forskjellige meldingene og kvitteringene betyr. Vi mener på denne bakgrunn at det hadde vært mulig å undersøke om meldingen faktisk hadde blitt sendt inn og deretter registrert.

Selskapet har hatt god tid til å sette seg inn i de nye reglene, og hvordan melding skal sendes inn. Det har også vært hjelp til dette tilgjengelig hos Altinns brukerstøtte både per telefon og per e-post. Eventuelle problemer med bruk av Altinn-løsningen, hadde klager dermed hatt mulighet til å løse, enten ved å sette seg inn i systemet eller be om hjelp fra Altinn brukerstøtte. På bakgrunn av disse forholdene mener vi at klager hadde hatt mulighet til å sette seg inn i bruken av Altinn-løsningen, og få sendt inn melding innen fristen.

Klager hevder at de økonomiske forholdene i virksomheten tilsier at fravalg bør kunne registreres også for 2011, selv om meldingen har kommet for sent. De fleste som velger organisasjonsformen aksjeselskap, gjør det for at eier (aksjonær) ikke skal ha personlig ansvar for selskapets forpliktelser, noe eier vil ha ved valg av organisasjonsformen enkeltpersonforetak. Eierne av et aksjeselskap har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen. Når man velger denne selskapsformen, må man imidlertid også forholde seg til et omfattende regelverk nedfelt i aksjeloven. På grunn av ansvarsbegrensningen er det flere formaliteter knyttet til aksjeselskaper enn andre organisasjonsformer.

Reglene for hva en melding til Brønnøysundregistrene skal inneholde, er nedfelt i lover. Reglene for fravalg av revisjon i aksjeloven § 7-6 må følges for at fravalget skal kunne registreres. Etter § 7-6 (1) kan generalforsamlingen, dersom visse vilkårene er oppfylt, gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres. Styrets beslutning om å unnlate revisjon, må derfor komme etter generalforsamlingens beslutning om å gi styret denne fullmakten. I denne saken var meldingen mangelfull, og den ville ikke ha kunnet registreres med de opprinnelige vedlagte protokollene. Vi har på denne bakgrunn kommet til at klagen ikke kan tas til følge.

Vi er enig med klager i at lovgivers intensjon er å legge til rette for forenklinger for mindre bedrifter. Heldigvis er det også svært mange som har fått registrert fravalg av revisjon allerede fra det første regnskapsåret. Saksbehandlerne i Brønnøysund­registrene må imidlertid legge de beskrevne reglene til grunn. Det er lite rom for skjønn ved utøvelsen av dette regelverket.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 4. juni 2012 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.