VIOS 3 AS

1. INNLEDNING

Vi viser til brev fra Arntzen de Breche av 21. januar 2011 vedrørende søknad om dispensa-sjon fra aksjeloven § 8-10.

Departementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon for de forhold det ble gitt dispensasjon til forut for fisjonene (vedtak 21. desember 2010). Departementet avslår imid-lertid søknaden om dispensasjon for simpel kausjon.

2. NÆRMERE OM SØKNADEN

Departementet gav i vedtak 21. desember 2010 dispensasjon for Gasolin Handelseiendom Holding AS (org. nr. 994 866 613) i forbindelse med inngåelse av kjøpekontrakt om kjøp av samtlige aksjer i Gasolin Tempe AS (org. nr. 991 669 612), Gasolin Triaden AS (org. nr. 992 097 795) og Mustang Norge Øst AS (org. nr. 991 669 639), herunder Gasolin Rykkin AS (org. nr. 991 449 310).

Det ble gitt dispensasjon til å stille sikkerhet i form av (i) pant i målselskapenes utestående fordringer og mellomværender, (ii) pant i aksjene i Gasolin Rykkin AS og (iii) rett for DnB NOR til å tre inn i målselskapenes leiekontrakter slik som beskrevet i søknaden av 17. september 2010, brevet av 11. oktober 2010 og e-posten av 1. desember 2010.

Det ble imidlertid ikke gitt dispensasjon til at målselskapene kan stille påkravsgaranti til fordel for DnB NOR Bank ASA til sikkerhet for Gasolin Handelseiendom Holding AS' banklån.

I ny søknad av 21. januar 2011 er det redegjort for at det 6. desember 2010 ble gjennomført fisjoner i Gasolin Tempe AS, Mustang Norge Øst AS og Gasolin Rykkin AS. Fisjonene ble gjennomført før vedtak om dispensasjon ble fattet. Det søkes derfor om ny dispensasjon for de nye målselskapene (29 selskaper). Følgende målselskaper inngår således i søknaden: Gasolin Tempe As (org. nr. 991 669 612), Gasolin Bergen AS (org. nr. 996 257 282), Gasolin Drammen AS (org. nr. 996 257 304), Gasolin Eie AS (org. nr. 996 257 347), Gasolin Gjøvik AS (org. nr. 996 257 371), Gasolin Gran AS ( org. nr. 996 254 401), Gasolin Kleppestø AS (org. nr. 996 257 460), Gasolin Mjøsa Vest AS (org. nr. 996 257 495), Gasolin Møre AS (org. nr. 996 257 509), Gasolin Nordland AS (org. nr. 996 257 509), Gasolin Ringerike AS (org. nr. 996 257 541), Gasolin Slemmestad AS (org. nr. 996 257 592), Gasolin Sør AS (org. nr. 996 257 614), Gasolin Vestfold AS (org. nr. 996 257 657), Mustang Norge Øst AS (org. nr. 991 669 639), Gasolin Hakadal AS (org. nr. 996 257 525), Gasolin Mjøsa Øst AS (org. nr. 896 257 552), Gasolin Ullensaker AS (org. nr. 996 257 606), Gasolin Østfold AS (org. nr. 996 257 673), Gasolin Oslo AS (org. nr. 996 257 703), Gasolin Bærum AS (org. nr. 996 257 746), Gasolin Linderud AS (org. nr. 996 257 789), Gasolin Rudshøgda As (org. nr. 996 257 800). Gasolin Sværsvann AS (org. nr. 996 257 827), Gasolin Rykkin AS (org. nr. 991 449 310), Gasolin Molde AS (org. nr. 996 257 398), Gasolin Maritim AS (org. nr. 996 257 444), Gasolin Høvik AS (org. nr. 996 257 479) og Gasolin Triaden AS (org. nr. 992 097 795).

Det søkes om dispensasjon for de samme forhold det ble søkt om og innvilget dispensasjon for i Nærings- og handelsdepartementets vedtak datert 21. desember 2010. I tillegg søkes det om dispensasjon til å stille simple kausjoner i stedet for påkravsgarantiene det ikke ble gitt dispensasjon til å stille i vedtak 21. desember 2010.

Søker viser til at formålet med fisjonene er å skille ut eiendeler, rettigher og forpliktelser som knytter seg til bestemte eiendommer, herunder forvaltning og drift av eiendommene ut fra geografisk plassering. Omorganiseringen gjennomføres for å oppnå en mer hensiktsmessig og effektiv organisering av konsernets virksomhet.

Etter søkers oppfatning medfører ikke fisjonene endringer i sakens rettslige side når det gjelder spørsmål om hvorvidt dispensasjon skal gis. Det bes derfor om en bekreftelse på at dispensasjonene som ble innvilget i vedtak av 21. desember 2010, også gjelder etter at fisjonene er gjennomført. Søker viser for øvrig til søknad datert 17. september 2010.

3. RETTSLIG GRUNNLAG

Lov 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 8-10 første ledd oppstiller forbud mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Etter aksjeloven § 8-10 andre ledd kan Kongen ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra forbudet. Nærings- og handelsdepartementet er ved kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert myndighet etter denne bestemmelsen.

Det er gjort generelt unntak fra forbudet i forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (heretter unntaksforskriften). Unntaksforskriften åpner for at selskap på nærmere vilkår kan stille sin faste eiendom som sikkerhet for lån som tas opp for å erverve aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Vilkårene i unntaksforskriften er basert på langvarig praksis i departementet, og er satt for å ivareta hensynene bak forbudet i aksjeloven § 8-10.

Av forarbeidene til aksjeloven fremgår det at dispensasjon kan gis dersom omsøkte transaksjoner har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10. Hensynene bak forbudet er først og fremst å ivareta minoritetsaksjonærers og kreditorers interesse, ved at selskapet ikke svekkes økonomisk ved transaksjonen. Videre ivaretas hensynet til arbeidstakere og andre interessenter som underleverandører m.m.

I tilfeller som omfattes av forbudet i aksjeloven § 8-10 og hvor det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon, må partene skaffe finansiering på annen måte enn ved å bruke målselskapets eiendom som sikkerhet. Dette kan for eksempel skje ved at kjøper stiller sikkerhet i sine aksjer i målselskapet.

4. SIKKERHET DET GIS DISPENSASJON TIL

På bakgrunn av de fremlagte opplysninger i søknad 21. januar 2011 og søknad 17. september 2010 har Nærings- og handelsdepartementet etter en samlet vurdering funnet grunn til å gi følgende dispensasjon:

Målselskapene kan i forbindelse med Gasolin Handelseiendom Holding AS' erverv av aksjer i målselskapene stille sikkerhet i form av (i) pant i målselskapenes utestående fordringer og mellomværender, (ii) pant i aksjene i tidligere Gasolin Rykkin AS og (iii) rett for DnB NOR til å tre inn i målselskapenes leiekontrakter slik som beskrevet i søknaden av 17. september 2010, brevet av 11. oktober 2010 og e-posten av 1. desember 2010. Dispensasjonen er i samsvar med dispensasjon gitt 21. desember 2010.

Departementet har vektlagt at disposisjonene også etter fisjonene er forretningsmessig begrunnet på normale kommersielle vilkår, og at disposisjonene ikke strider mot hensynene bak forbudet.

Det fremgår av Ot.prp. nr. 23 (1996-97) s. 48 om hensynene som begrunner forbudet i § 8-10: "Det mest grunnleggende er hensynet til vern av selskapskapitalen og dermed ivaretakelse av kreditorenes og aksjonærenes interesse." Det pekes også på at finansiering av aksjeerverv gjennom selskapets egne midler vil kunne lede til disposisjoner som er til skade for selskapet, og at bestemmelsen ivaretar videre hensyn som hensynet til arbeidstakere og andre interessegrupper. Det vises til at Gasolin Handelseiendom Holding AS direkte eller indirekte vil eie samtlige aksjer i målselskapene, at det ikke er ansatte i målselskapene, at det ikke er andre vesentlige kreditorer i målselskapene ut over Gasolin Handelseiendom Holding AS og långivende bankforbindelse, og at målselskapene er rene eiendomsselskaper som ikke vil drive med annen virksomhet enn utleie av selskapenes eiendommer.

5. SIKKERHET DET IKKE GIS DISPENSASJON TIL

Nærings- og handelsdepartementet har ikke funnet grunnlag for å innvilge søknad om dis-pensasjon til at målselskapene kan stille simple kausjoner til fordel for DnB NOR Bank ASA til sikkerhet for Gasolin Handelseiendom Holding AS' banklån.

Departementet viser til at panterett gir særrett til å søke dekning for et krav i ett eller flere bestemte formuesgoder, jf. panteloven § 1-1 første ledd. Kausjon på sin side beror på et kontraktsforhold, og det er ikke krav om at kausjon må ha et formuesrettslig grunnlag. En kausjonsavtale kan dermed omfatte alle forpliktelser som måtte finnes i målselskapene. Etter departementes vurdering er simpel kausjon derfor en mer omfattende sikkerhetsstillelse enn pant. Videre gir reglene om realisering av panterett (tvangsfullbyrdelse) større sikkerhet for både målselskapene, kjøper og øvrige kreditorer fordi namsmyndighetene foretar en objektiv vurdering av hvem som har rett. Det finnes ikke slike regler for kausjon. Departementet har derfor kommet til at det ikke kan gis tillatelse til sikkerhet i form av simpel kausjon.

Etter departementets vurdering er risikoeksponeringen for målselskapene ved simple kausjoner så vidt stor at det innebærer en svekkelse av vernet av selskapskapitalen og dermed også målselskapets og øvrige kreditorers interesser. På denne bakgrunn avslås søknaden om at målselskapene kan stille simple kausjoner.

6. KLAGEADGANG

Søknaden er innvilget delvis. Vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI. Klagefristen er tre uker etter mottakelsen av dette brev. En eventuell klage må fremsettes overfor Nærings- og handelsdepartementet.