Volotech AS

Vi viser til klage datert 4. juni 2012 som er oversendt med brev fra Foretaks­registeret datert 18. juni 2012.

Om klagen
Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 25. mai 2012 om å nekte registrering av fravalg av revisjon for regnskapsåret 2011 for selskapet Volotech AS, org. nr. 963 749 031. Vedtaket er begrunnet med at meldingen er kommet inn for sent. For at fravalg av revisjon skal få virkning for regnskapsåret 2011, er fristen at meldingen skal være registrert i Foretaksregisteret innen 31. desember 2011.

Klager hevder at fravalget må registreres fordi meldingen ble sendt inn i tide, men at systemet i Altinn ikke har fungert. Klager bemerker også at fremgangsmåten for fravalg ikke må gjøres mer komplisert enn nødvendig, slik at det burde være nok med et vedtak fra selskapets generalforsamling.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor:

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 7-6 (5) siste punktum, fastsetter at beslutning om fravalg av revisjon ikke får virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. I samsvar med dette har Finansdepartementet i brev datert 4. november 2011 presisert at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember 2011 hvis fravalget skal få virkning for årsregnskap for 2011.

Departementets vurdering
Foretaksregisteret mottok meldinger om fravalg av revisjon for regnskapsåret 2011 både på papir og elektronisk i april og mai 2012. Begge meldingene er dermed kommet for sent til at de kunne blitt registrert innen fristen. Loven åpner ikke for fristutsettelse, og det er ikke etablert noen overgangs­ordninger for fravalg av revisjon.

Reglene om fravalg av revisjon ble vedtatt 11. april 2011 og trådte i kraft 1. mai 2011. Finansdepartementet sendte ut pressemelding om endringen 15. april 2011. Her fremgikk det at revisjon kunne fravelges allerede for inneværende regnskapsår. Det ble også orientert om dette i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 15. mai 2011. Lovendringen ble omtalt i media og av forskjellige bransjeorganisasjoner. Finansdepartementet presiserte i en pressemelding 4. november 2011 at fravalg av revisjon for årsregnskap for 2011 måtte være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret.

Videre har Brønnøysundregistrene på sine hjemmesider orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg, herunder om vedlegg og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. (Pressemelding 4. mai, informasjon lagt ut 5. september og 1. desember.)

Vi anser på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon om reglene til at selskapene har kunnet innrette seg og få sendt inn meldingen innen fristen.

Klager hevder at meldingen klagen gjelder ble sendt inn i 2011. Meldingen ble opprettet 8. desember, men ble ikke sendt inn før i april (på papir) og i mai (elektronisk). Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige. En melding som opprettes i Altinn er ikke dermed sendt inn til eller registrert i Foretaksregisteret.

Som det fremgår av Foretaksregisterets brev til departementet datert 18. juni 2012, har Altinn også undersøkt om det har oppstått noen tekniske feil i den angjeldende perioden. Altinn sentralforvaltning opplyser at det ikke har vært noen tekniske problemer i perioden som har hindret innsending av meldingen. Klagers påstand om at det skyldes en systemfeil i Altinn, er derfor vanskelig å vektlegge. Likebehandlings­hensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at påstand om en feil som ikke kan påvises, skal kunne føre til fristutsettelse.

Selskapet har hatt god tid til å sette seg inn i de nye reglene, og hvordan melding skal sendes inn. Det har også vært hjelp til dette tilgjengelig hos Altinns brukerstøtte både per telefon og per e-post. Eventuelle problemer med bruk av Altinn-løsningen, hadde klager dermed hatt tid til å løse, enten ved å sette seg inn i systemet eller be om hjelp fra Altinn brukerstøtte. På bakgrunn av disse forholdene mener vi at klager hadde hatt mulighet til å sette seg inn i bruken av Altinn-løsningen, og få sendt inn melding innen fristen.

Departementet har forståelse for at klager, som representerer et lite aksjeselskap, kunne ønske seg et mindre formalistisk system for meldinger til Brønnøysund­registrene. På den annen side har registrene en stor saksmengde. I 2011 behandlet Enhetsregisteret over 360 000 meldinger. Saksbehandlingen er derfor i størst mulig grad automatisert og foregår elektronisk.

De fleste som velger organisasjonsformen aksjeselskap, gjør det for at eier (aksjonær) ikke skal ha personlig ansvar for selskapets forpliktelser, noe eier vil ha ved valg av organisasjonsformen enkeltpersonforetak. Eierne av et aksjeselskap har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen. Når man velger denne selskapsformen, må man imidlertid også forholde seg til et omfattende regelverk nedfelt i aksjeloven. På grunn av ansvarsbegrensningen er det flere formaliteter knyttet til aksjeselskaper enn andre organisasjonsformer.

Reglene for fravalg av revisjon i aksjeloven § 7-6 må følges for at fravalget skal kunne registreres. Etter § 7-6 (1) kan generalforsamlingen, dersom visse vilkårene er oppfylt, gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres. Styrets beslutning om å unnlate revisjon, må derfor komme etter generalforsamlingens beslutning om å gi styret denne fullmakten.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 25. mai 2012 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.