Vurdering av forlenging av E16 til riksgrensen mot Sverige

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede en forlenging av E16 fra Bergen til riksgrensen via Kongsvinger-Torsby (rv. 200/lv 239), gjennom omklassifisering av eksisterende veg.