Skriveregler

Disse skrivereglene, retningslinjene og anbefalingene gjelder for innhold som publiseres på regjeringen.no. Her finner du regler og eksempler, i tillegg til en del avklaringer når det gjelder hvilken form av et ord vi har valgt å bruke der det finnes flere lovlige former. Du finner også en del anbefalinger om å bruke enklere og klarere uttrykk i stedet for tunge og kansellipregede ord.

Ta gjerne kontakt på e-post dersom du finner feil og mangler, eller hvis du har tips til flere ting som burde finnes i disse skrivereglene.

Velg bokstav

A

Aktivere
Å aktivere noe er å sette det i funksjon. Å aktivisere noen er å få dem i aktivitet.
Altfor
For å uttrykke at noe er i for stor grad, bruker vi «altfor»: Renten er altfor lav. «Alt for» i to ord kan bare brukes i sammenhenger som «Alt for Norge» og «han vil gjøre alt for barna sine».
Anføre
Bruk gjerne «føre opp» eller «vise til» i stedet.
Anførselstegn
Bruk riktige anførselstegn, som «dette», ikke "dette".
Avvike
Ordet «avvike» kan bare brukes sammen med «fra»; man kan avvike fra prinsippene sine, eller temperaturen kan avvike fra normalen. Ordet «fravike» brukes uten «fra» og betyr «unnlate å følge». Eksempel: Vi fraviker reglene i dette tilfellet.

B

Bevilgning
En bevilgning er en tildeling av penger. En bevilling er en tillatelse (nynorsk: løyve).

C

Covid-19
Vi skriver covid-19 med liten c. Covid-19 er sykdommen som forårsakes av viruset SARS-CoV-2.

D

Dato
Vi skriver datoer slik: 03.09.2017. Vi skriver tidsspenn med tankestrek, uten mellomrom, slik: 2013–2017.
Dedikere
Å tilpasse noe et bestemt formål heter å «dedikere» det til dette formål. Man kan for eksempel ha en dedikert stilling til en bestemt oppgave. Å «dedisere» betyr å tilegne; en forfatter kan dedisere en roman til en bestemt person.
Deltager
Vi skriver mottager og deltager, ikke mottaker og deltaker.

E

Engelsk
Se gjerne Uds sider for engelske stillingstitler.
Enhver
Det heter «alle og enhver» eller «noen hver». Det heter IKKE «noen og enhver».
Enig
Man kan være enig i en sak og enig med en person. Flere personer kan bli enige om noe.
E-post
Vi skriver e-post, ikke e-mail eller mail. Som verb bruker vi «å sende e-post».

F

Forbokstav
Departementsnavn og lignende skrives med én stor forbokstav. Det heter Justis- og beredskapsdepartementet og Statsministerens kontor. Det heter også for eksempel «Nordisk råd». Titler skrives med liten forbokstav (direktør, departementsråd). Kongen skrives med stor K bare når man refererer til institusjonen, som «Kongen i statsråd». Statsrådet skrives med liten forbokstav, selv om Kongen i statsråd skrives med stor K. Lover skrives med liten forbokstav (straffeloven, kjøpsloven); unntaket er Grunnloven og de lovene som har et egennavn som førsteledd, som Svalbardloven og Finnmarksloven.
Forfordele
Å forfordele noen er å gi dem mindre enn de har rett til. Imidlertid brukes dette ordet så ofte i motsatt betydning at det er stor sjanse for å bli misforstått. Derfor er det best å unngå å bruke ordet.
Forhold
Uttrykket «i forhold til» betyr «sammenlignet med». Unngå å bruke uttrykket dersom du egentlig mener «når det gjelder».
Forholdsregler
Det heter forholdsregler, ikke forhåndsregler.
Fravike
Ordet «avvike» kan bare brukes sammen med «fra»; man kan avvike fra prinsippene sine, eller temperaturen kan avvike fra normalen. Ordet «fravike» brukes uten «fra» og betyr «unnlate å følge». Eksempel: Vi fraviker reglene i dette tilfellet.

G

Gjenspeile
Å gjenspeile betyr å reflektere eller vise tilbake på. Å henspille på betyr å hentyde til. (Å «henspeile» er ikke et ord som finnes på norsk.)

H

Halvårlig
Noe som er halvårlig, skjer hvert halvår: Lånet betales med halvårlige avdrag. Noe som er halvårig, varer et halvt år: Et halvårig studium.
Henspille
Å gjenspeile betyr å reflektere eller vise tilbake på. Å henspille på betyr å hentyde til. (Å «henspeile» er ikke et ord som finnes på norsk.)
Høringssvar
Vi kan skrive høringssvar eller høringsuttalelse. For å unngå forvirring hos leseren, er det best å holde seg til bare én av delene, velg da gjerne høringssvar, som er kortest. Nynorsk: høyringssvar.
Høyest
Ordet «høyest» brukes sammenlignende: Dette huset er høyest. Ordet «høyst» brukes ikke sammenlignende: Det kan høyst være tolv medlemmer i styret.

I

Ifølge
Ordet ifølge betyr «i overensstemmelse med», mens «i følge» brukes for det konkrete å være i følge med noen. Det heter altså «Ifølge rapporten», ikke «I følge rapporten».
Imøtegå
Å imøtegå betyr å argumentere mot og prøve å gjendrive. Å imøtekomme betyr å oppfylle eller gå med på. Disse ordene betyr nesten det motsatte av hverandre, men begge brukes ofte feil.
Internett
Du kan skrive internett eller Internett, altså med liten eller stor forbokstav.
Intervall
Intervaller ved tid, mål, vekt og andre talloppgaver angis ved tankestrek, ikke bindestrek. Det skal ikke være mellomrom foran og etter tankestreken. Eksempel: Arbeidstiden er 08:00–15:30.

K

Kanadisk
Vi skriver kanadisk og kanadier, ikke canadisk og canadier.
Klokkeslett
Klokkeslett skrives som 13:30. Tidsspenn mellom to klokkeslett skrives med tankestrek og uten mellomrom, altså 13:30–15:00.
Korona
Vi skriver korona med liten k. Koronavirus skrives i ett ord.
Kubansk
Vi skriver kubansk og kubaner, ikke cubansk og cubaner.

L

Lenger
Ordet «lenger» er gradbøyning av både «langt» og «lenge»: Jeg gikk lenger enn deg, og du ventet lenger enn meg. Ordet «lengre» er derimot gradbøyning av «lang»: Etter en lengre pause gikk de videre.
Lenker
Lenker skal være meningsbærende og forstås utenfor kontekst. Ikke «Klikk her» eller «Les mer», men «Mer om miljøsamarbeidet i Sør-Afrika». Lenker til andre nettsteder skal ikke åpnes i nytt vindu. Angivelse av filformatet skal inngå som en del av lenken, eks. «Husrom for Den norske stat 1905-2005 (PDF)».
Lide
Man kan lide av en sykdom, og man kan lide under en situasjon.
Livet
Man kan sette et vedtak ut i livet (altså iverksette det). Man kan være i live (altså levende).

M

Mangelfull
Mangelfulle tiltak er ikke bra nok. Manglende tiltak finnes ikke i det hele tatt.
Millioner
Skrives fullt ut, ikke forkortet mill. eller mill.kr.
Mottager
Vi skriver mottager og deltager, ikke mottaker og deltaker.
Målform
Bokmål og nynorsk er offisielle målformer, ikke målfører. Dette gjelder både på bokmål og nynorsk. Ordet «målføre» betyr omtrent det samme som «dialekt».

N

Nettside
Vi bruker nettside, og ikke webside, om det som heter «web page» på engelsk. For en hel «website» bruker vi «nettsted» (nynorsk «nettstad», «nettstaden»). Vi kan også referere til «nettsidene til Oljedirektoratet».
Nynorsk
Bruk gjerne Språkrådets administrative ordliste for å finne ut hva ord og begreper som brukes mye i statsforvaltningen heter på nynorsk.

O

Ovenfor
«Ovenfor» brukes om noe som er høyere opp enn noe annet: Som nevnt i teksten ovenfor. «Overfor» brukes om ting som er stilt rett mot hverandre, og også i overført betydning: Vi står overfor et problem.
Overalt
«Overalt» i ett ord betyr «alle steder». «Over alt» i to ord betyr «mer enn alt».
Overskrifter
Det skal ikke være punktum etter overskrifter.

P

Passiv
Forsøk å unngå passiv verbbruk i sammenhenger der det er klart hvem som utfører (eller kan utføre) handlingen.
PDF
Skrives med store bokstaver. Bøying: PDF-en, PDF-er, PDF-dokument
Programvare
Vi skriver programvare, ikke software.
Prosent
Ikke bruk % eller pst. i vanlig tekst – skriv prosent fullt ut med bokstaver. Prosenttegnet % kan brukes i grafer og tabeller.
Punktliste
Hvis punktene i punktlisten er fortsettelse på setningen over, skal det være liten forbokstav i hvert punkt og ikke punktum etter. Hvis hvert punkt i listen er en fullstendig setning, skal den ha stor bokstav først og punktum etter.
Punktum
Det skal ikke være punktum etter overskrifter eller korte punkter i en oppramsing/punktliste.

S

SARS-CoV-2
Vi skriver det medisinske navnet på koronaviruset slik: SARS-CoV-2. Det er dette viruset som forårsaker sykdommen covid-19.
Satsing
Vi skriver satsing og satsingsområde, ikke satsning og satsningsområde.
Sitater
Vi skriver vanligvis sitater med tankestrek først, ikke med anførselstegn.
Studie
Hankjønnsordet «studie» kan bety et utkast til et kunstverk eller en mindre avhandling. Intetkjønnsordet «studium» kan bety enten det å studere eller et fag man studerer. Eksempler: dette er et studium verdt; medisin er et lukket studium. Begge ordene heter «studier» i flertall.

T

Tankestrek
Det skal være mellomrom foran og etter tankestrek når den brukes foran og etter innskutt tekst. Når tankestreken brukes for å angi intervall, skal det ikke være mellomrom. Eksempel: Utvalget eksisterte 2008–2011.

V

Verdiskaping
Vi skriver verdiskaping, ikke verdiskapning.