Regjeringen Solberg

 • 2013

  • Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (16. oktober 2013)

   Jan Tore Sanner (H)

   Statsråd

   Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valggjennomføring, statlig arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter, kart- og geodatapolitikken.

   Vi skal fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Hverdagen skal bli enklere både for innbyggere, næringsliv og medarbeidere.

   Vi er godt i gang med arbeidet med en kommunereform. Reformen skal styrke lokaldemokratiet og sikre gode velferdstjenester i store og små lokalsamfunn.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (16. oktober 2013)

   Solveig Horne (FrP)

   Statsråd

   Barne- og likestillingsministeren har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

    Vi jobber hver dag for å sikre barns rettigheter. Vi vet at en god barndom varer livet ut.
  • Finansminister Siv Jensen (16. oktober 2013)

   Siv Jensen (FrP)

   Statsråd

   Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet.

   Regjeringens fremste oppgave er å legge til rette for økt vekst og velferd for både næringsliv og folk flest.

   Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Pengebruken skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur samt vekstfremmende skattelettelser.

  • Statsminister Erna Solberg (16. oktober 2013)

   Erna Solberg (H)

   Statsminister

   Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen.

  • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (16. oktober 2013)

   Ketil Solvik-Olsen (FrP)

   Statsråd

   Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods, telekommunikasjon og posttjenester.

   For denne regjeringen er satsning på infrastruktur - det å bygge landet - et av de viktigste satsningsområdene. Målet er at infrastrukturen skal bli så bra at den faktisk kan være et konkurransefortrinn for oss som nasjon.
  • Næringsminister Monica Mæland (16. oktober 2013)

   Monica Mæland (H)

   Statsråd

   Næringsministeren har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringspolitikk. 

   Hver dag konkurrerer norsk næringsliv i krevende verdensmesterskap. Vi vinner ikke fordi vi er billigst, men fordi vi har de beste løsningene.
  • Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (16. oktober 2013)

   Torbjørn Røe Isaksen (H)

   Statsråd

   Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Han er også ansvarlig for regjeringens forskningspolitikk.

   Regjeringen gjennomfører en stor satsing på kunnskap. Kunnskap gir muligheter for alle, uansett bakgrunn. Kunnskap gir hver enkelt mulighet for utvikling og deltakelse i samfunnet og er avgjørende for å møte utfordringer og bygge landet for fremtiden. 
  • Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (16. oktober 2013)

   Ine Eriksen Søreide (H)

   Statsråd

   Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

   Regjeringen vil føre en åpen, troverdig og realistisk forsvarspolitikk – og bygge et forsvar for framtiden. Vårt mål er et styrket NATO og et fornyet forsvar med høy operativ evne.
 • 2015

  • Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (16. desember 2015)

   Linda Cathrine Hofstad Helleland (H)

   Statsråd

   Kulturministeren har ansvar for kulturpolitikk, tros- og livssynssaker, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forhold til frivillig sektor.

   Jeg vil ha et flerstemt og nyskapende kulturliv med høy kvalitet, som legger til rette for at nye kulturformer får blomstre. Kultur, idrett og frivillighet binder mennesker sammen, og har en plass for alle.
  • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (16. desember 2015)

   Vidar Helgesen (H)

   Statsråd

   Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

   Vi vil bygge fremtidens konkurransekraft. Og fremtidens konkurransekraft er grønn. Derfor satser vi på forskning, kunnskap og teknologi som kutter klimagassutslipp og skaper lønnsomme arbeidsplasser.
  • Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (16. desember 2015)

   Sylvi Listhaug (FrP)

   Statsråd

   Innvandrings- og integreringsministeren har ansvaret for politikken knyttet til innvandring, asyl og integrering.

   En streng, men rettferdig innvandringspolitikk er en viktig forutsetning for en vellykket integreringspolitikk.
  • Fiskeriminister Per Sandberg (16. desember 2015)

   Per Sandberg (FrP)

   Statsråd

   Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat.

  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (16. desember 2015)

   Anniken Hauglie (H)

   Statsråd

   Arbeids- og sosialministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

   Å få flere i arbeid er jobb nummer én. Regjeringens hovedmål er å bidra til at flere kommer i jobb og sørge for at unge ikke faller utenfor.
  • Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (16. desember 2015)

   Jon Georg Dale (FrP)  

   Statsråd  

   Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens landbruks- og matpolitikk.

 • 2016

  • EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen (20. desember 2016)

   Frank Bakke-Jensen (H)

   Statsråd

   EØS- og EU-ministeren har ansvaret for EØS-saker og forholdet til EU. Bakke-Jensen er også nordisk samarbeidsminister.

  • Olje- og energiminister Terje Søviknes (20. desember 2016)

   Terje Søviknes (FrP)

   Statsråd

   Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

  • Justis- og beredskapsminister Per-Willy Trudvang Amundsen (20. desember 2016)

   Per-Willy Amundsen (FrP)

   Statsråd

   Justis- og beredskapsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens justis- og beredskapspolitikk.

   Trygghet for borgerne er myndighetenes viktigste oppgave. Det er en krevende oppgave som aldri kan sluttføres.
 • 2017

  • Utenriksminister Børge Brende (20. oktober 2017)

    

 • 2018

  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie (17. januar 2018)

   Bent Høie (H)

   Statsråd

   Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, helsetjenester i kommunene, forebygging, psykisk helse og rus.

   Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. Vi skal redusere ventetidene, sikre kvalitet og kompetanse i omsorgen og prioritere rus og psykisk helse.