Barn i fattige familier

Fattigdom i familier vil ofte gå særlig ut over barn. Konsekvensen kan være at barn ikke får anledning til å delta i fritidsaktiviteter eller sosiale aktiviteter. Det skaper utenforskap, og kan på lengre sikt gå ut over utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Regjeringen vil derfor iverksette tiltak spesielt rettet mot barn i fattige familier.

Strategi mot barnefattigdom

Regjeringen jobber bredt med både å bekjempe og motvirke konsekvensene av barnefattigdom. Vi ser behov for en helhetlig og koordinert innsats, og lanserte blant annet i mai 2015 en egen strategi mot barnefattigdom

Regjeringen vil

  • bidra til at flere kan delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt
  • at fattige familier skal kunne dra på ferier i regi av frivillige organisasjoner
  • holde barns inntekt utenfor grunnlaget for beregning av sosialhjelp
  • innføre lavere barnehagesats for de med lav inntekt

Bidra til at flere kan delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt

Fattigdom i familier kan medføre at barn ikke får mulighet til å delta i ferie- eller fritidsaktiviteter. Det fører igjen til at barn mister deltakelse på viktige sosiale arenaer, slik at fattigdom også fører til sosial eksklusjon. Regjeringen etablerte derfor en ny nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2014. Det ble satt av 105 millioner kroner i ordningen.

Gjennom ordningen kan alle landets kommuner søke om tilskudd til blant annet utstyrslån og kontingentstøtte, samt en rekke andre tiltak som bidrar til at barn fra fattige familier kan delta i ferie- og fritidsaktiviteter. 

Støtte til ferier i regi av frivillige organisasjoner

Alle landets kommuner kan søke om tilskudd som bidrar til at barn fra fattige familier kan delta på ferier.

En nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom vektlegger tiltaksutvikling i kommuner i samarbeid med frivillig sektor og forebyggende tjenester. Offentlige og private instanser, bydeler, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper kan søke om midler. Tilskuddsordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 

Stiftelsen Røde Kors har i flere år mottatt tilskuddsmidler over BLDs budsjett til tiltaket Ferie for alle. Bevilgningen ble videreført i statsbudsjettet for 2014. Ferie for alle er et gratis ferietilbud som arrangeres av Røde Kors på flere av deres sentre.

Lavere barnehagesatser for de med lav inntekt

Det er viktig at også de med lav inntekt har en reell mulighet til å ha barna i barnehagen. Regjeringen har derfor innført en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.

Holde barns inntekt utenfor grunnlaget for sosialhjelp

Mange ungdommer har arbeid ved siden av å gå på skole. Når foreldre mottar sosialhjelp skal som hovedregel barns inntekter holdes utenfor beregningsgrunnlaget (med barn regnes personer under 18 år). Hensikten med forslaget er at barns inntekt ikke skal regnes som en del av husholdningens inntekt, men noe barnet selv disponerer. På den måten får barnet bedre mulighet til å delta i sosiale aktiviteter på fritiden, og foreldrene vil i disse tilfellene motta mer sosialhjelp. På lengre sikt gjør dette det enklere for den enkelte å komme ut av fattigdom.