Et velferdsløft for eldre og syke

Vi skal skape pasientenes helsetjeneste i dag, fordi raskere behandling og høyere kvalitet vil få flere tilbake i arbeid i fremtiden. Vi tar et løft for eldre fordi vi skylder dem som har bygget landet et anstendig tilbud.

Gode velferdstjenester er grunnleggende for vårt samfunn, og bidrar til å gi mennesker som trenger det en ny sjanse og nye muligheter.

Gode helse- og omsorgstjenester når behovet oppstår skaper trygghet. Mange venter unødvendig lenge, eller får et for dårlig omsorgstilbud. Dette gjør at sykdom forverrer seg, folk blir sykmeldte og faller ut av arbeidslivet, og det skaper utrygghet.

Regjeringen vil derfor gjennomføre flere reformer i helsevesenet.

Pasientenes rettigheter skal styrkes og den enkelte skal få rett til fritt behandlingsvalg. Det vil sikre at pasienter slipper å stå i kø når det er ledig kapasitet hos private og ideelle aktører.

Regjeringen vil gi den enkelte mulighet til å mestre livet også med sykdom. Derfor vil regjeringen etablere en opptrappingsplan for rehabilitering som skal sikre brukerne nødvendig kapasitet og kompetanse.

Regjeringen vil løfte frem dem som sitter nederst ved bordet i helse- og omsorgstjenesten; rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Helseregionene skal pålegges å prioritere disse pasientgruppene høyere. Tilbudet skal forbedres, fra lavterskeltilbud til et bedre ettervern.

Våre eldre og pleietrengende fortjener et bedre helse- og omsorgstilbud. Staten må ta et større ansvar for å få til en utbygging av kapasiteten i omsorgen. Regjeringen vil utvikle en omsorgssektor som i større grad preges av kvalitet og aktivitet. De siste årene av livet må ha et meningsfylt innhold, også for eldre som rammes av demens og andre lidelser.

I de relaterte artiklene og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om hva regjeringen gjør for å løfte veldferden for eldre og syke.

Viser 1-10 av 96 treff.

 • Toppmøte om ungdom og psykisk helse 27.–28. februar

  21.02.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Andelen barn og unge som rapporterer om psykiske plager i ungdomsårene er høy i alle de nordiske landene. Nordisk ministerråd og regjeringen tar opp dette på toppmøte om psykisk helse 27. februar og på konferanse om ungdom, arbeid, utdanning og psykisk helse 28. februar.

 • Sykehus i pluss

  07.02.2017 Tale/innlegg Helse- og omsorgsdepartementet

  VG gir et feilaktig inntrykk av utviklingen i sykehusøkonomien. Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for sykehustilbudet til befolkningen - og samlet sett går disse i pluss, selv om enkeltsykehus ikke oppfyller sine egne budsjettmål. For tredje året på rad har de regionale helseforetakene et resultat på om lag 2,7 milliarder kroner. Det er høyere enn noen gang, og en milliard kroner mer enn sektoren selv har budsjettert.

  Av: Helseminister Bent Høie Tilsvar til oppslag i VG om sykehusøkonomi 7. februar 2017

 • Bedre tilbud til unge med langvarige utmattelsestilstander

  06.02.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet

  Elever tilsvarende minst 10 skoleklasser var borte fra skolen med ME forrige skoleår, det viser en ny undersøkelse. Regjeringen vil sørge for at unge med langvarige utmattelsestilstander får et godt tilbud.

 • Velferdsteknologi gir bedre pasientbehandling

  30.01.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Nye resultat viser at velferdsteknologi gir store gevinster både for pasientene og helse- og omsorgstjenestene når den brukes riktig.

 • Pårørende skal få bedre støtte

  13.01.2017 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Pårørende skal få bedre støtte og oppfølging av kommunen, foreslår regjeringen i en ny lovproposisjon.

 • E-helse og IKT i helsesektoren

  14.01.2016 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Digitale tjenester gir nye muligheter for å involvere pasienter, brukere og innbyggere. Moderne IKT-løsninger vil gi helsepersonell tilgang på nødvendige pasientopplysninger, og oppdatert kunnskaps- og beslutningsstøtte.

 • Helse- og omsorgsministeren legg fram Nasjonal helse- og sykehusplan 20. november

  19.11.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  For første gong sidan staten overtok sjukehusa får Stortinget ein nasjonal plan for utviklinga av sjukehusa.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Pressekonferanse Nasjonal helse- og sykehusplan

  19.11.2015 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterer Nasjonal helse- og sykehusplan fredag 20. november kl. 11.30 på Ringerike sykehus.

 • 2,4 milliarder til rusfeltet de neste fem årene

  13.11.2015 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen trapper opp innsatsen på rusfeltet med 2, 4 milliarder de neste fem årene. Flere skal få hjelp før de utvikler rusproblemer. Kapasitet og kvalitet i behandlingstilbudet skal styrkes og bolig, arbeid og aktivitet til rusavhengige skal prioriteres.

 • Utredning om oppfølgning av alvorlige hendelser overlevert til Høie

  02.11.2015 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok i dag en offentlig utredning om forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Utvalget har vært ledet av fylkeslege Helga Arianson.