Konkurransekraft for norske arbeidsplasser

Vi styrker satsingen på forskning og innovasjon og senker skatter og avgifter for vanlige folk og norske bedriftseiere. Det vil styrke omstillingsevnen og konkurransekraften og skape trygge arbeidsplasser for fremtiden.

Vi har en åpen økonomi som bidrar til effektiv produksjon og varebytte. Vi har en høyt utdannet befolkning, og arbeidskraften er vår viktigste ressurs. Norge er i tillegg rikt på naturressurser, og petroleumsnæringen har i flere tiår vært en viktig drivkraft for den økonomiske veksten. En rekke forhold, som lavere oljepris, aldrende befolkning, lavere produktivitetsvekst samt klimautfordringer, peker i retning av at næringslivet må omstille seg. Omstilling er nødvendig for å kunne opprettholde vårt inntekts- og velferdsnivå.  

Regjeringen er opptatt av at Norge skal ha flere ben å stå på. Vår oppgave er å styrke Norges evne til nyskaping og omstilling som trygger arbeidsplassene, bidra til å løse klimautfordringene og legge til rette for nye virksomheter og nye jobber i privat sektor.

Regjeringen satser på forenkling og digitalisering. Vi vil at bedriftene skal bruke mindre tid på rapportering og oppfølging av regelverk, og mer tid på å skape verdier og arbeidsplasser.

Vår konkurransekraft påvirkes av hvor effektivt vi utnytter landets ressurser, vår evne til innovasjon og omstilling og den globale økonomiske utviklingen. Innovasjon, entreprenørskap, forskning, kunnskap og teknologi er derfor nødvendige satsingsområder i møtet med stadig mer global konkurranse. 

I de relaterte artiklene og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om hva regjeringen gjør for å styrke konkurransekraften for norske arbeidsplasser.

Viser 1-10 av 98 treff.

 • Ny lånegaranti skal øke norsk eksport

  29.06.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen lanserer i dag en ny statlig lånegaranti for å øke eksporten av norskproduserte produkter.

 • 15 milliarder kroner spart årlig

  21.06.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er nå kuttet med 15 milliarder kroner. Regjeringens forenklingsmål for næringslivet er dermed nådd.

 • Noreg klatrar på innovasjonskåring

  21.06.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  For første gong blir Noreg rekna som ein sterk innovatør. Trøndelag, Oslo og Akershus peker seg ut i ny EU-måling.

 • Digitalisering og ny teknologi vil gi bedre og grønnere transporthverdag – nytt Mobilitets- og teknologiråd skal være en pådriver

  24.03.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde i dag sitt første møte med det nye Mobilitets- og teknologirådet. Han la samtidig frem hovedtrekkene i en ny teknologistrategi for transportsektoren.

 • På høyring: Regjeringa vil modernisere drosjeregelverket

  09.12.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Drosjenæringa får med dette framlegget eit regelverk som er enklare og betre tilpassa dagens behov og ny teknologi. Drosjenæringa vil stå betre rusta til å utvikle nye og meir kunderetta tenester og driftsformer. Det er viktig å styrkje interessene til passasjerane, og å legge til rette for effektivisering, forenkling og reduserte kostnader for næringa.

 • Lien ber om innspill til ny havstrategi

  27.10.2016 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Regjeringen inviterte næringslivet og forskningsmiljøer til innspillsmøte om havstrategien i Stavanger torsdag.

 • Nett-tv

  Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa

  14.10.2016 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  - Betre tilgong til kapital frå det statlege Investinor, skal fremje ivesteringar i skogindustrien. - Ei eiga ordning for utbetring av flaskehalsar til hinder for effektiv tømmertransport på offentlege vegar. - Bygging av langt fleire skogsbilvegar og tømmerkaier for meir kostnadseffektive transportar. - Auka krav til bioinnblanding i drivstoff fram mot 2020. - Satsing på forsking og innovasjon. - Generelle skatteletter i tråd med skatteforliket.

 • Vil ha mer finskehandel

  09.09.2016 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland diskuterte omstilling og nye muligheter da hun torsdag besøkte Nokias fabrikk i Uleåborg.

 • Næringspolitiske råd overlevert kulturministeren

  21.06.2016 Pressemelding Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Ett år etter at Næringspolitisk råd ble utnevnt, leverer de sitt første innspill. Kulturminister Linda Hofstad Helleland tok i dag imot innspillet på vegne av regjeringen og næringsminister Monica Mæland på Sentralen i Oslo.

 • Nye næringsklynger bidrar til omstilling

  20.06.2016 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Havbasert matproduksjon er grunnlaget for den nye NCE-klyngen som ble annonsert i dag. Tre nye miljøer får status som Arena-prosjekter, innenfor skog, tunellsikkerhet og solenergi. Klyngene er motorer i omstillingen av næringslivet.