Kunnskap gir muligheter for alle

Vi tar et historisk løft for etter- og videreutdanning av lærere i dag, fordi ingenting betyr mer for å løfte elevenes læring i fremtiden. Kunnskap gir sosial mobilitet og er avgjørende for å gjøre Norge mer robust.

Regjeringen gjennomfører en stor satsing på kunnskap. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og danner grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet. Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden.

En stor satsing på forskning, gjennom både offentlig og privat sektor, vil legge grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser i en globalisert verden. 

Ingenting betyr mer for elevenes læring enn læreren. Regjeringen gjennomfører et lærerløft. Visjonen er å gjøre yrket så attraktivt at de beste kandidatene søker seg til læreryrket. Kompetanseheving, nye karriereveier og en bedre grunnopplæring skal gjøre læreryrket mer utfordrende og mer givende.

Regjeringen gjennomfører et yrkesfagsløft. Det norske samfunnet vil i årene som kommer ha et stort behov for fagutdannet arbeidskraft. Yrkesfagene må styrkes på sine egne premisser, og innsatsen mot frafall forsterkes.

En høyere utdanning fundert på kvalitet gir oss kompetente arbeidstakere. Kvalitet i forskningen legger grunnlaget for nye innovasjoner som skaper trygge arbeidsplasser. I en globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy i den internasjonale konkurransen mellom landene.

Regjeringen vektlegger en stor satsing på kunnskap som avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden.

I de relaterte artiklene og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om regjeringens satsing på kunnskap.

Viser 1-20 av 150 treff.

 • Lærerløftet

  05.09.2017 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

 • Yrkesutdanningene skal fornyes

  11.07.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil fornye innholdet i yrkesfagene. Våren 2016 leverte fem yrkesfaglige utvalg sine rapporter og anbefalinger.

 • Lovfester plikt til tidlig innsats

  14.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår en lovfestet plikt for skolene til å gi intensiv opplæring til elever på 1. - 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning. I tillegg vil regjeringen lovfeste skolenes plikt til å samarbeide med barnevernet, BUP og andre kommunale tjenester.

 • Ekspertutvalg for finansiering av livsopphold ved voksnes opplæring

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive. Mange av disse har behov for å ta grunnskole og videregående opplæring for å holde seg i eller bli en del av arbeidslivet. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan de kan sikres bedre økonomisk hjelp og bistand mens de går på skolen.

 • Tettere bånd mellom barnehage, skole og lærerutdanning

  06.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil ha tettere samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, og mellom barnehager og barnehagelærerutdanninger. 44,5 millioner kroner skal brukes på å styrke samarbeidet som skal gi en skole hvor elevene lærer mer.

 • Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene

  06.06.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger er et av fire overordnede mål i strategien.

 • Flere enn noen gang fullfører videregående opplæring

  01.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  73 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2011 har fullført videregående innen fem år. Det er det høyeste tallet for gjennomføring siden målingene startet for 17 år siden, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

 • Kompetansebehovutvalg for mer kunnskap om fremtidens arbeidsliv

  22.05.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Professor Steinar Holden vil lede utvalget.

 • Får åpne yrkesfaglig friskole i Bergen

  12.05.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) har fått tillatelse fra Kunnskapsdepartementet til å opprette en friskole i bygg- og anleggsteknikk.

 • Skal utrede hvordan flere voksne kan få råd til å ta grunnleggende opplæring

  05.05.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive. Mange av disse har behov for å ta grunnskole og videregående opplæring for å holde seg i eller bli en del av arbeidslivet. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan de kan sikres bedre økonomisk hjelp og bistand mens de går på skolen.

 • Rekordmange får tilbud om videreutdanning

  04.05.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  6 000 lærer fra hele landet får tilbud om å ta videreutdanning fra høsten av. Det er det høyeste antallet noen sinne.

 • Yrkesfagene skal tilpasses arbeidslivets behov

  04.05.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Elever som tar yrkesfag skal spesialisere seg tidligere. Mer opplæring i faget de faktisk skal jobbe med, skal gjøre elevene mer attraktive for arbeidslivet.

 • 48 tiltak som styrker fagskolene og fagskolestudentene

  02.05.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fikk gjennomslag for alle sine satsinger på kvalitet i fagskoleutdanningen da Stortinget behandlet fagskolemeldingen i dag. Nå skal det bli slutt på forskjellsbehandlingen mellom høyere yrkesfagutdanning og høyere akademisk utdanning.

 • Nå får Norge 55 språkkommuner

  19.04.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Laget med språkkommuner dobles fra 27 til 55 kommuner. - Kommunene blir viktige forbilder i arbeidet med språk i barnehager, skoler og videregående, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Vil lovfeste norskkrav for barnehageansatte

  07.04.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Ansatte i barnehagen skal ha tilstrekkelig norskspråklig kompetanse for å støtte opp om barnets språk og utvikling.

 • 7 av 10 lærere fikk godkjent søknad om videreutdanning

  05.04.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Over 9 600 lærere søkte om å ta videreutdanning neste skoleår. I overkant av 6800 av dem har nå fått godkjent søknaden sin av kommunen.

 • Novemberbarn skal få rett til barnehageplass

  05.04.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil gi alle barn som fyller ett år i november rett til barnehageplass. Det vil gi 4400 flere barn rett til barnehageplass fra høsten 2017.

 • Utvider retten til videregående opplæring

  05.04.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Unge som har droppet ut skal få starte opp igjen raskere på videregående skole, og flere innvandrere skal få rett til å ta videregående opplæring.

 • Vil la flere ta fagbrev på jobb

  04.04.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fortsetter satsingen på livslang læring og yrkesfag: Voksne som mangler fagbrev i faget de jobber med, skal få opplæring mens de er jobb.

 • Norges første realfagsgymnas er godkjent

  04.04.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har godkjent Norges Realfagsgymnas Bærum AS for inntil 225 elever.