Kunnskap gir muligheter for alle

Vi tar et historisk løft for etter- og videreutdanning av lærere i dag, fordi ingenting betyr mer for å løfte elevenes læring i fremtiden. Kunnskap gir sosial mobilitet og er avgjørende for å gjøre Norge mer robust.

Regjeringen gjennomfører en stor satsing på kunnskap. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og danner grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet. Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden.

En stor satsing på forskning, gjennom både offentlig og privat sektor, vil legge grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser i en globalisert verden. 

Ingenting betyr mer for elevenes læring enn læreren. Regjeringen gjennomfører et lærerløft. Visjonen er å gjøre yrket så attraktivt at de beste kandidatene søker seg til læreryrket. Kompetanseheving, nye karriereveier og en bedre grunnopplæring skal gjøre læreryrket mer utfordrende og mer givende.

Regjeringen gjennomfører et yrkesfagsløft. Det norske samfunnet vil i årene som kommer ha et stort behov for fagutdannet arbeidskraft. Yrkesfagene må styrkes på sine egne premisser, og innsatsen mot frafall forsterkes.

En høyere utdanning fundert på kvalitet gir oss kompetente arbeidstakere. Kvalitet i forskningen legger grunnlaget for nye innovasjoner som skaper trygge arbeidsplasser. I en globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy i den internasjonale konkurransen mellom landene.

Regjeringen vektlegger en stor satsing på kunnskap som avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden.

I de relaterte artiklene og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om regjeringens satsing på kunnskap.

Viser 1-20 av 175 treff.

 • 2018 blir yrkesfagenes år

  05.01.2018 Tale/innlegg Kunnskapsdepartementet

  Halvparten tar yrkesfag når de begynner på videregående skole. Vi må heie frem ungdommene som går yrkesfag, fordi arbeidslivet trenger flere med yrkesfagutdanning enn vi utdanner nå.

  Av: Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

 • Økt innsats for flere lærere

  22.12.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen bevilger 7 millioner kroner for å få flere søkere til lærerutdanningene. En del av dette er to pilotprosjekter som skal gi ukvalifiserte lærere i muligheten til å fullføre lærerutdanning ved siden av jobb.

 • 300 nye lærerspesialister neste skoleår

  19.12.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Lærerspesialistene og skolene de jobber på er fornøyde med ordningen, viser en ny rapport. - Målet er å få 300 nye lærerspesialister i skolen neste år, og å utvikle ordningen videre i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • 165 millioner til å styrke profesjonsutdanninger

  06.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Sykepleiere, lærere og ingeniører gjør en svært viktig jobb. Det skal de og andre med profesjonsutdanning gjøre også i fremtiden. For å sikre at utdanningene forbereder studentene på fremtidens arbeidsliv, styrker vi derfor forskningen i profesjonsutdanninger som er spesielt viktige for velferdssamfunnet.

 • Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene

  20.11.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Endelige fraværstall viser at fraværet for de elevene som er mest borte fra skolen har gått ned med 30 prosent, og færre får strykkarakter. Tallene viser også at elever på yrkesfag har mindre fravær enn de på studieforberedende.

 • Nær 90 millioner til prosjekter for å digitalisere lærerutdanningene

  06.11.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I alt fem høyskoler og universitet har fått midler til ett prosjekt hver som skal gjøre lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale.

 • Karakterkrav i norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning

  03.11.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil innføre krav om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning. - Karakterkrav vil styrke rekrutteringen og kvaliteten på utdanningen og få flere studenter til å fullføre sykepleierstudiet, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

 • Skal gjennomgå stillingsstrukturen i høyere utdanning

  30.10.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  - Regjeringen ønsker å se på om stillingsstrukturen i høyere utdanning gjør det attraktivt nok å arbeide ved norske universitet og høyskoler. Vi vil også se om stillingsstrukturen bidrar til å sikre institusjonene riktig og nødvendig kompetanse, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

 • Lærerløftet

  05.09.2017 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens mål med satsingen "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

 • Vil lovfeste norskkrav for barnehageansatte

  01.09.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Ansatte i barnehagen skal ha tilstrekkelig norskspråklig kompetanse for å støtte opp om barnets språk og utvikling.

 • Yrkesutdanningene skal fornyes

  11.07.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil fornye innholdet i yrkesfagene. Våren 2016 leverte fem yrkesfaglige utvalg sine rapporter og anbefalinger.

 • 90 millioner kroner til å digitalisere lærerutdanningene

  23.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil styrke den digitale kompetansen til lærerstudentene, og bevilger derfor 89,6 millioner kroner fordelt på de neste tre årene til prosjekter som gjør lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale.

 • Flere barnehagelærere og nok ansatte i barnehagen

  22.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Flere av de ansatte skal være barnehagelærere, og barnehagene skal ha nok ansatte. Regjeringen vil også innføre en samarbeidsplikt for å sikre gode overganger når barn går fra barnehage til skole og SFO.

 • Startskuddet for en stor satsing på tidlig innsats

  15.06.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fikk bred støtte til sin satsing på tidlig innsats og kvalitet i skolen da Stortinget behandlet stortingsmeldingen "Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen".

 • Nett-tv

  Omorganiserer og flytter arbeidsplasser ut av Oslo

  15.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  En ny organisering av kunnskapssektoren skal legge bedre til rette for livslang læring og høy kvalitet i barnehager, skoler og høyere utdanning. 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.

 • Stor EU-satsing på forskning i Norge

  14.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Denne uken åpner to store EU-prosjekter for forskningsinfrastruktur med hovedsete i Norge. CESSDA ERIC i Bergen skal gi samfunnsforskere tilgang på data av høy kvalitet. ECSEL ERIC i Trondheim skal gi forskere tilgang til europeiske fasiliteter i verdensklasse innenfor CO2-håndtering.

 • Lovfester plikt til tidlig innsats

  14.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår en lovfestet plikt for skolene til å gi intensiv opplæring til elever på 1. - 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning. I tillegg vil regjeringen lovfeste skolenes plikt til å samarbeide med barnevernet, BUP og andre kommunale tjenester.

 • Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene: Tettere bånd mellom barnehage, skole og lærerutdanning

  06.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil ha tettere samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, og mellom barnehager og barnehagelærerutdanninger. 44,5 millioner kroner skal brukes på å styrke samarbeidet som skal gi en skole hvor elevene lærer mer.

 • Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene

  06.06.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger er et av fire overordnede mål i strategien.

 • Flere enn noen gang fullfører videregående opplæring

  01.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  73 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2011 har fullført videregående innen fem år. Det er det høyeste tallet for gjennomføring siden målingene startet for 17 år siden, viser ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå.