Infrastrukturfond

Regjeringen lovet i sin politiske plattform å etablere et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner. Allerede i 2016 er fondet etablert med det lovede beløp.

I 2017 går avkastningen fra innskuddene i fondet til kystformål (blant annet for å redusere avgiftene), fornying av riksveg- og jernbanenettet for å redusere vedlikeholdsetterslepet og til utbyggingsselskapet for veg (Nye Veier AS).

Det overordnede målet med fondet er varig og forutsigbar finansiering av infrastruktur.

Andre viktige områder - tiltak og resultater

Elektronisk kommunikasjon - Post - Kyst - Luftfart - Jernbane og kollektivtransport - Bompenger - Veg