Kyst

Regjeringen ønsker å overføre mer gods til sjø, og vil styrke sjøtransportens konkurranseevne.

Nasjonal havnestrategi

Tidlig i 2015 presenterte regjeringen en Nasjonal havnestrategi. Strategien er den første i sitt slag. Et av de foreslåtte tiltakene er å forenkle havnestrukturen. Videre skal ordningen med stamnetthavner forbedres og styrkes, og ansvaret for fiskerihavner skal vurderes overført til kommunene. Det er også opprettet en tilskuddsordning for havnesamarbeid, som skal stimulere havnene til bedre utnyttelse av infrastruktur og derved gi lavere enhetskostnader for godstransport til sjø. For 2017 er det foreslått å bevilge 10,3 mill. kr til prosjektet.

Tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø – incentivordning

For å stimulere til overføring av gods fra vei til sjø etablerer Regjeringen fra 2017 en midlertidig tilskuddsordning til tilbydere av sjøtransporttjenester som utvikler nye transportkonsept som gjør sjøtransport mer attraktivt enn veitransport. Insentivordningen er utformet i henhold til EØS-avtalens retningslinjer for statsstøtte til maritim transport. I korte trekk innebærer det at tilskudd kan tildeles redere ved opprettelse av nye linjer, eller ved oppgradering av eksisterende tilbud, mellom havner i EØS-området. For 2017 er budsjettrammen på 82 mill. kr.

En mer effektiv lostjeneste – lavere kostnader for skipsfarten

Ny loslov og ny losordning ble innført med virkning fra 1. januar 2015. Blant annet ble det innført en ny farledsbevisordning som ga skipsfarten større muligheter for å seile uten los.
Konkurranseutsettingen av tilbringertjenesten for los ble gjennomført i 2016, og er ventet å gi en kostnadsbesparing på 15 mill. i 2017. På sikt er konkurranseutsettingen anslått å gi en årlig besparelse på 25 mill. kroner. Bevilgningen i 2016-budsjettet på 86 millioner kroner til reduksjon av losberedskapsavgiften er videreført i 2017.

Forslag til ny havne- og farvannslov

Regjeringen har oppnevnt et offentlig lovutvalg som skal utarbeid et forslag til ny havne- og farvannslov, med sikte på å få et mer brukervennlig og tidsriktig regelverk for å bedre sikkerheten til sjøs og legge til rette for en mer effektiv og miljøvennlig sjøtransport. Utvalget er bredt sammensatt, med representanter fra kommuner, havner, rederinæringen, transport- og logistikknæringen og Kystverket. Utvalget skal avgi sitt forslag til Samferdselsdepartementet innen 1. desember 2017.

Etablering av oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen

Midler til utredning av et slikt senter ble bevilget over statsbudsjettet for 2015. Det er opprettet et midlertidig sekretariat med fire ansatte, samlokalisert med Kystverket Nordland i Kabelvåg. Utredningen av senteret pågår. Målet er å kunne komme fram til anbefalinger om hvordan oppnå renere havmiljø ved å fremme kunnskap, teknologi og metoder for arbeid med oljevern og mot marin forsøpling. Sekretariatet leverte midtveisrapport 1. juli 2016, med vurderinger av mulige oppgaver og konsepter for et senter. Det ble holdt en høringskonferanse i Bodø den 11. august 2016. Endelig rapport skal leveres 15. februar 2017.

Andre viktige områder - tiltak og resultater

Elektronisk kommunikasjon - Post - Luftfart - Jernbane og kollektivtransport - Bompenger - Veg - Infrastrukturfond