Luftfart

Regjeringen vil føre en luftfartspolitikk som effektivt sikrer at landet knyttes sammen og at Norge sikres gode forbindelser til utlandet.

Regjeringen vil føre en luftfartspolitikk som effektivt sikrer at landet knyttes sammen og at Norge har gode forbindelser til utlandet. Regjeringen vil føre en konkurranseorientert luftfartspolitikk basert på forståelse for at luftfart er en sentral del av det norske transportnettet.

Effektiv lufthavnstruktur

Avinor har gjennomført en utredning av lufthavnstrukturen (kortbanenettet). Konklusjonen er at ingen lufthavner bør legges ned i perioden fram til 2019. En søknad fra Avinor om konsesjon for en ny lufthavn ved Mo i Rana er til behandling i Samferdselsdepartementet. Etter flere år med værmålinger har Avinor konkludert med at Gimsøy ikke er tilfredsstillende som flyplasslokasjon i Lofoten. Avinor vil utarbeide en regional analyse for Lofoten/Ofoten og Vesterålen for å vurdere alternative løsninger. Analysen skal ferdigstilles våren 2018. Avinor utfører flyfaglige utredninger av ny flyplass ved Hammerfest. Disse er forventet ferdig i 2017.

Enklere reisehverdag og bedre flyplasstilbud

Regjeringen vil gjøre det enklere å reise. Høsten 2015 ble det satt i gang et prøveprosjekt med forenklet transfer på Oslo Lufthavn. Dette gjør Oslo Lufthavn mer attraktiv for de reisende og bidrar til å øke lufthavnas internasjonale konkurranseevne.
Muligheten for et bredere flytilbud var bakgrunnen for at regjeringen har gitt Gullknapp lufthavn Arendal konsesjon for kommersielle flygninger.

Mer effektive flysikringstjenester

Regjeringen har som mål å effektivisere tårntjenester og andre flysikringstjenester i luftfarten. Det er derfor et mål at flere aktører enn Avinor skal kunne tilby disse tjenestene. På bakgrunn av dette har Avinor dannet et eget datterselskap for flysikring. Samferdselsdepartementet har fått gjennomført en ekstern utredning av hvordan staten bør gå fram for å legge til rette for konkurranse. Rapporten har vært på høring. Samferdselsdepartementet vil komme med sine konklusjoner i den kommende stortingsmeldingen om virksomheten i Avinor, som er planlagt lagt fram våren 2017.

Andre viktige områder - tiltak og resultater

Elektronisk kommunikasjon - Post - Kyst - Jernbane og kollektivtransport - Bompenger - Veg - Infrastrukturfond